Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
610118_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 18 January 2018

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  8  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
     1.1         ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา
              
- อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
               - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร                            
               ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
                                  
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท       
     1.2     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  อัตรา                         
               - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
                         
              
- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                           
               ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล  
                           
              
อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท       
     1.3     ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2  อัตรา                         
              
- อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
              
- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
               ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  จำนวน 1 อัตรา                                
               ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ละหานนา  จำนวน  1  อัตรา
                                 
              
อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,030  บาท
     
1.4    ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา                         
              
- อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
              
- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร    
               ปฏิบัติงานที่ งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรม  
                                  
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท 
     1.5    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา                         
              
- อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
              
- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร                                  
               ปฏิบัติงานที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                                  
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,146  บาท   
     1.6    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา                         
               - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
              
- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร                           
               ปฏิบัติงานที่ งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                                  
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,146  บาท       
     1.7    ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน  1  อัตรา                         
               - อายุไม่ต่ำกว่า  25 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป 
               - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร                                  
               ปฏิบัติงานที่ งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                                  
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   6,552  บาท       
                         
    
1.8 ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  1  อัตรา
                         
               - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
               - เพศหญิง  ปฏิบัติงานที่ งานผู้ป่วยใน  กลุ่มงานการพยาบาล                                 
               อัตราค่าจ้างเดือนละ   6,552  บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 January 2018 )
 
601226_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 December 2017

ขออนุญาตรายงานผลจัดซื้อ/จัดจ้าง

. ขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑

. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. ๖๐๑๒๒๖_๑_ขออนุญาตนำรายงานผลการจัดซื้อ_จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑

๔. ๖๐๐๙๐๘_๕_รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕. ๖๐๑๒๑๘_๖_แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

๖. ๖๐๑๐๐๑_๗_รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 January 2018 )
 
601227_ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 27 December 2017

ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๑. บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓. ๖๐๑๑๑๗_๒_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐

๔. ๖๐๑๐๐๑_๓_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน

๕. ๖๐๑๑๑๓_๔_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๒๐ รายการ ปีงบ ๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 January 2018 )
 
601220_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 20 December 2017

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อยเรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.....................................


                  ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. พนักงานเปล จำนวน  1  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย 2. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน  1 ราย 3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน  3 รายประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

                  
ตำแหน่ง  พนักงานเปล
                    ๑.      นายวัฒนา  จำปา                        ผู้สอบได้ลำดับที่ 1
                   
๒.      นายปรีชา  โพธิ์ชัย                       สำรองอันดับ ๑
                    ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
 
                 
ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน
                   
                   1. นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น                       ผู้สอบได้ลำดับที่ 1
                   ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
  

                
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
                   1.      นางสาวศศิธร  ถิตย์กุล                   ผู้สอบได้ลำดับที่ 1
                  
2.      นายอดิศักดิ์  แก้วอุดร                    สำรองอันดับ 1
                   ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน                   

 
                 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
                   ประกาศ  วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  

                                      (นายเตือน  สายบัวทอง)
                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 December 2017 )
 
601218_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Monday, 18 December 2017

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อยเรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้
                    1.      ตำแหน่ง  พนักงานเปล  
                                        1. นายปรีชา  โพธิ์ชัย
                                        2. นายวัฒนา  จำปา
                    2.     ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
                                        1. นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น
                                        2. นายสมพวล  คุณหงส์    ไม่มีสิทธิ์สอบ เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษา
                    3.     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  
                                        1. นางสาวศศิธร  ถิตย์กุล
                                        2. นายอดิศักดิ์  แก้วอุดร
                                        3. นางสาวอรนุช  โสภี                   
                    ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
                    
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  วันที่  18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60  


                                                            (นายเตือน  สายบัวทอง)
                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 18 December 2017 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 41
Power By Wnhospital.net