Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 11 February 2016

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
                             เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
                                                                         ....................


     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น โดยมีผู้มาสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๕ ราย ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ จำนวน ๔ ราย มีผู้มาสอบคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๓ ราย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

     ตำแหน่ง เภสัชกร
     
     ๑. นางสาวณปภัช พวงพันธ์
     ๒. นางสาวปิยรัตน์ สีสังข์          สำรองอันดับ ๑
     ๓. นายสิทธิโรจน์ มะโนปา        สำรองอันดับ ๒
     
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงพยาบาลแวงน้อย จะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับต่อไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 February 2016 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 09 February 2016

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
                                                               เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
                                                                         ....................


     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๕ ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ จำนวน ๔ ราย ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ตำแหน่ง เภสัชกร
     
     ๑. นางสาวณปภัช พวงพันธ์
     ๒. นายสิทธิโรจน์ มะโนป่า
     ๓. นายวารุวิช ภูกองชัย
     ๔. นางสาวปิยรัตน์ สีสังข์
     
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

           ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 February 2016 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร
เขียนโดย ประภาณี   
Friday, 22 January 2016

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
                                                                         ....................


     ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1.1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
          คุณสมบัติเฉพาะ
               - เพศหญิงหรือชาย
               - อายุ 18-30 ปี
               - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก หรือสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
          อัตราค่าจ้าง
               - หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต 5 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,730 บาท
               - หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,820 บาท
               - เงิน พ.ต.ส. เดือนละ 1,500 บาท
               - เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.8)เดือนละ 3,000 บาท
               - เงินค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ เดือนละ 5,000 บาท

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 January 2016 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 28 July 2015

รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)
จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
  
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 July 2015 )
 
รับการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สปสช.เขต7 เรื่อง การใช้ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 21 July 2015

รับการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สปสช.เขต7 เรื่อง การใช้ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 July 2015 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 21
Power By Wnhospital.net