Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
น้อมรำลึกในหลวง
เขียนโดย kittisak   
Friday, 14 October 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 October 2016 )
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 18 August 2016

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (ประเภทเงินประกันสังคม) จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้
                   ๑.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
                        ๑.๑  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และอัตราว่าง    
                              
-    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
         
                                   
กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแวงน้อย
          
                                   
อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,146  บาท   จำนวน    อัตรา
                              
-          ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
                                   
กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลแวงน้อย                                 
                                   
อัตราค่าจ้างคาบละ   250  บาท      จำนวน    อัตรา
 
                  
๒.     คุณสมบัติทั่วไป
                        (๑)    มีสัญชาติไทย
                        (๒)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                        (๓)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        (๔)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                        (๕)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
                        (๖)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือตามกฎหมายอื่น
                        (๗)    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                        (๘)    ไม่เป็นกรรมการ  หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                        (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ  ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือ ความผิดลหุโทษ
                        (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 August 2016 )
 
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 04 August 2016

                    ด้วยสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้จัดทำสปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือขยายผลตามความเหมาะสม

สำนึกไทยไม่โกง

ภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 04 August 2016 )
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 28 July 2016
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่ MEC2-EE59(001-003)
...................................
                    ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เอกสารสอบราคา 01/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุแกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า) ให้แก่โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
                    1.หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟ ที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่แบบ MEC2-EE-59(001-003) จำนวน 1 เครื่อง
                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 28 July 2016 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 11 February 2016

                                                                 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
                             เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
                                                                         ....................


     ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น โดยมีผู้มาสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๕ ราย ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ จำนวน ๔ ราย มีผู้มาสอบคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน ๓ ราย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

     ตำแหน่ง เภสัชกร
     
     ๑. นางสาวณปภัช พวงพันธ์
     ๒. นางสาวปิยรัตน์ สีสังข์          สำรองอันดับ ๑
     ๓. นายสิทธิโรจน์ มะโนปา        สำรองอันดับ ๒
     
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงพยาบาลแวงน้อย จะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับต่อไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 February 2016 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 25
Power By Wnhospital.net