Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 08 March 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................
 

                   ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน  1  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  1  ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มีนาคม  2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

1.      นางสาวจิราพรรณ  โคตรประทุม  

                   ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันอังคารที่  3  เมษายน  2566  เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น  ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ    วันที่   8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม           
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 March 2023 )
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 28 February 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย  นั้น

                   คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข)  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 February 2023 )
 
แพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 15 February 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  รายเดือน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน    ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

.   ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน    อัตรา 

- อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒ ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๓๕๐  บาท

ค่าตอบแทน ฉบับที่ ๑๑ ๒,๒๐๐

- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม                  ดาวน์โหลดใบสมัคร           
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 February 2023 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 26 January 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

             ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน  1  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  2  ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม  2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

1.       นายธนโชติ  บัวหลวง

2.       นางสาวอารียา  ยินดี

             บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปและในอายุบัญชีมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้อันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 26 January 2023 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 26 January 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

 

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)  ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
              1.       พนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 อัตรา  มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย
              ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  20 มกราคม 2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

 

 ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

                        - ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 26 January 2023 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 239
Power By Wnhospital.net