Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 17 April 2018
 
  
 
 ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 ..............................................
 
                 ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความจำนงต่อเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะบริหารจัดการ และจะนำพาหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
                
                 ข้าพเจ้าจะนำพาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในคุณธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดีของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
 
 
   นายสมศักดิ์ จังตระกุล
        ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 
      ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 17 April 2018 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 17 April 2018
 
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
 
           รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
           ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา
           - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
           - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

ปฏิบัติงานที่ งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230  บาท
 
 การรับสมัคร
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 17 – 26  เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่  27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข ๐๔๓ – ๔๙๙๑๒๓ – ๕
 
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 
(นายเตือน  สายบัวทอง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 17 April 2018 )
 
ประกาศยกเลิกการรับสมัครแพทย์แผนไทย.pdf
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 05 April 2018
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
 .....................................
 
                      ตามประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เนื่องจากโรงพยาบาลแวงน้อย ได้รับการจัดสรรบุคลากร ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แล้ว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
                      ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 (นายเตือน สายบัวทอง)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 05 April 2018 )
 
610330_ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย
เขียนโดย prapanee   
Friday, 30 March 2018

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
..............................................

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
     1.1 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
          - อายุไม่ต่ำกว่า 22-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
          - รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
          ปฏิบัติงานที่ งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
          อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 April 2018 )
 
ITA - EB3 (2)
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 29 March 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB3 (2) 1. ขออนุญาตินำคู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อฯ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 March 2018 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 74
Power By Wnhospital.net