Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
600410_รับสมัครตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
เขียนโดย ประภาณี   
Monday, 10 April 2017
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

                 ..............................................
                  

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้         

           1. ตำแหน่งที่รับสมัคร                  

                    1.1 ตำแหน่งแม่ครัว      จำนวน           1                 อัตรา
                    1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
                             - เพศหญิง
                             - อายุ 20 ปีขึ้นไป
                             - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
                   1.3 อัตราค่าจ้าง
                             - เป็นรายวัน 250 บาท/วัน
         

          2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                  

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน2560 ถึง 18 เมษายน 2560 เวลาราชการ (08.00 – 16.30 น.)

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 10 April 2017 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เขียนโดย ประภาณี   
Tuesday, 13 December 2016
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ)
.....................................
          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
          1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
               1.1 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
                    - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                      กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท จำนวน 1 อัตรา

          2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ (08.30 16.30 น.)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 December 2016 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
น้อมรำลึกในหลวง
เขียนโดย kittisak   
Friday, 14 October 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 October 2016 )
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อยเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 18 August 2016

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน/รายคาบ)
.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (ประเภทเงินประกันสังคม) จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา  ดังนี้
                   ๑.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
                        ๑.๑  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และอัตราว่าง    
                              
-    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
         
                                   
กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแวงน้อย
          
                                   
อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,146  บาท   จำนวน    อัตรา
                              
-          ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  
                                   
กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลแวงน้อย                                 
                                   
อัตราค่าจ้างคาบละ   250  บาท      จำนวน    อัตรา
 
                  
๒.     คุณสมบัติทั่วไป
                        (๑)    มีสัญชาติไทย
                        (๒)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                        (๓)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                        (๔)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                        (๕)    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
                        (๖)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือตามกฎหมายอื่น
                        (๗)    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                        (๘)    ไม่เป็นกรรมการ  หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                        (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                        (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำ  ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือ ความผิดลหุโทษ
                        (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 August 2016 )
 
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
เขียนโดย ประภาณี   
Thursday, 04 August 2016

                    ด้วยสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้จัดทำสปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือขยายผลตามความเหมาะสม

สำนึกไทยไม่โกง

ภาพยนต์โฆษณาความยาว 15 วินาที จำนวน 4 เรื่อง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

VDO ผลงาน 6 เดือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 04 August 2016 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 27
Power By Wnhospital.net