Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 25 November 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่   16  พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2564  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว              มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก   และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

          1.นายพงศกร  แก้วกัญญา

          2.นายประณต รัตนศรี

          3.นายพานิชย์  จำปา

          4.นายณัฐพล  สุดน้อย

สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 27 November 2021 )
 
641116_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 16 November 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  รายวัน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

                             1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1  ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  

              - อัตราค่าจ้าง   300  บาท

                   - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท   

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ชั้น 2)  โรงพยาบาลแวงน้อย  ตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  2564  ถึงวันที่  23 พฤศจิกายน  2564  ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 November 2021 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 30 September 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

             ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร    

             ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร     

             ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  ดาวน์โหลเอกสาร 

             ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ดาวน์โหลดเอกสาร 

             ตำแหน่ง พนักงานเปล  ดาวน์โหลดเอกสาร   

 

 

                 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 October 2021 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย อดิศักดิ์   
Monday, 13 September 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                                                ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา  ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  2 - 10 กันยายน 2564  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่  28 กันยายน 2564  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

1.              ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา

1.             นายเพชร  พลไชย

2.             นายกวีพัฒน์  ทิพวงษ์

3.             นายเมธี  มุ้งหาญ

 สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

                        ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  13  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม.. 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 September 2021 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่
เขียนโดย อดิศักดิ์   
Monday, 13 September 2021

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                                ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

                                                1.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค    จำนวน  1  อัตรา

              - อายุ  21 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

              - รับเพศชาย  จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                        ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

             - อัตราค่าจ้างวันละ   420  บาท

              - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

1.2 ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน  1  อัตรา

        - อายุ 20 - 50  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                      - อัตราค่าจ้างวันละ     300  บาท   

                                                      - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท  

                                         1.3 ตำแหน่ง  พนักงานเปล  จำนวน  1  อัตรา 

                                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                                        ปฏิบัติงานที่ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กลุ่มงานการพยาบาล

                                                     - อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท 

                                                     - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  13 – 17  กันยายน  2564  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  21 กันยายน 2564  เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/  หรือ                 สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 September 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 194
Power By Wnhospital.net