ITA 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 09 March 2023

ข่าว ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตทียม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร        

เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร             

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 March 2023 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 08 March 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................
 

                   ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน  1  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  1  ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มีนาคม  2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

1.      นางสาวจิราพรรณ  โคตรประทุม  

                   ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันอังคารที่  3  เมษายน  2566  เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น  ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ    วันที่   8  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม           
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 March 2023 )
 
ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดาน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 01 March 2023

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงหลังคาฝ้าเพดานระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) โรงพยาบาลแวงน้อย ตำบลละหานนา  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  794,000.00 บาท(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่  08/2566

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่  1 มีนาคม  2566

 

                  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาฝ้าดานและระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงน้อย(PCU) ณ.ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย  โรงพยาบาลแวงน้อย   ตำบลละหานนา    อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม       

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 March 2023 )
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 28 February 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

                   ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย  นั้น

                   คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข)  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 February 2023 )
 
แพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 15 February 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  รายเดือน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน    ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

.   ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน    อัตรา 

- อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒ ๓๕  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

 อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๓๕๐  บาท

ค่าตอบแทน ฉบับที่ ๑๑ ๒,๒๐๐

- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม                  ดาวน์โหลดใบสมัคร           
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 February 2023 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 291
Power By Wnhospital.net