หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 26 January 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

             ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน  1  อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  2  ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม  2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

1.       นายธนโชติ  บัวหลวง

2.       นางสาวอารียา  ยินดี

             บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปและในอายุบัญชีมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้อันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 26 January 2023 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 26 January 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

 

          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)  ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
              1.       พนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 อัตรา  มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย
              ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  20 มกราคม 2566  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

 

 ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย

                        - ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 26 January 2023 )
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 18 January 2023
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
----------------------------------
                 ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย  ลงวันที่ 9  มกราคม  2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย  นั้น
                 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ  ดังนี้
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 January 2023 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 18 January 2023
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   (เงินบำรุง)  ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน    2  อัตรา  ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  อัตรา  ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  5 มกราคม  2566  ถึงวันที่  17  มกราคม 2566  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่  20  มกราคม  2566  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงพยาบาลแวงน้อย และประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแวงน้อยเว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/ หรือ สอบถามที่หมายเลข 043 – 009869 ต่อ 501   ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม          

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 January 2023 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน แพทย์แผนไทย พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 09 January 2023

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง  รายเดือน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว              เงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1   ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,350  บาท

                                - ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 2,200

- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม          ดาวน์โหลดใบสมัคร   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 09 January 2023 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 196
Power By Wnhospital.net