หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 28 September 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
               ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน  2565 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 29 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.       นายอลงกรณ์  ศิลปิกุล

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 September 2022 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 21 September 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
................................................

ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.     รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย (จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

                           ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

     อัตราค่าจ้างวันละ   600  บาท 

 

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ตั้งแต่วันที่  21 - 27 กันยายน  2565  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 September 2022 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 08 August 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

.................................................
             ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)  ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบ ในระหว่างวันที่  1  สิงหาคม 2565  ถึงวันที่  5 สิงหาคม  2565  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้
       1.    ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค    จำนวน  1  อัตรา
      1. นายจรัส  ยาย่อ 

 

 ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม       

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 10 August 2022 )
 
นายช่างเทคนิค พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 August 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

 

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน 1  ตำแหน่ง ดังนี้

                   1.รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค    จำนวน  1  อัตรา

        - อายุ  21 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

        - รับเพศชาย  จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

        - อัตราค่าจ้างวันละ   420  บาท

        - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000  บาท

                   5. การรับสมัคร

                       5.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  1 – 5  สิงหาคม   2565  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่  8 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์  http://www.wnhospital.net/html/ หรือ                 สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม        

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 August 2022 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 01 August 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................
        ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน 4 ราย ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2565 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

1.       นายอภิวัฒน์  นาอุดม

2.       นายพงศกร  แก้วกัญญา

3.       นายธีรศักดิ์  แก้วประกาย

                   ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา

                             ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 August 2022 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 175
Power By Wnhospital.net