หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 04 April 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                      ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง ดังนี้

 

                   1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ดังนี้

1.      นางสาวศุภิสรา  ผาพันธุ์

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

 

(นายปัณณวิชญ์  มีธรรม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 05 April 2022 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 04 April 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................

                    ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
  - รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  - ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบำบัด)
  - อัตราค่าจ้างวันละ  300  บาท 

                   2. การรับสมัคร

                   2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 4–11 เมษายน  2565 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย, http://www.wnhospital.net/html/ หรือ สอบถามที่หมายเลข 043–009869 ต่อ501 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม            

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 05 April 2022 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 30 March 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28  มีนาคม  2565  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก   และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 1  เมษายน  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1.       นางสาวศุภิสรา  ผาพันธุ์

สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   29    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28  มีนาคม  2565  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก   และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 1  เมษายน  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1.       นางสาวศุภิสรา  ผาพันธุ์

สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่   29    เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 March 2022 )
 
650321_รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 21 March 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้ 

  

1.1    ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล  

                         - อัตราค่าจ้างวันละ   600  บาท

                         - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200 บาท  

                       5.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30 น.- 16.30 น.)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม     

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 March 2022 )
 
650128_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 28 January 2022

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

                    ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลแวงน้อย ลงวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา  และได้ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น

                    บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 28 January 2022 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 167
Power By Wnhospital.net