หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
640729_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 29 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม  2564  นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ดังนี้

1.      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1.       นางสาวชลดา  นวมโคกสูง

2.       นางสาวดารณี  พรมทอง

3.       นางสาวพรพิมล  สุดเคน   ***หมายเหตุ ไม่เซ็นสำเนาถูกต้อง

4.       นางสาวเนตรนภา  คำแหงพล   ***หมายเหตุ ไม่มีใบรับรองแพทย์ตัวจริง

2.      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

1.       นางสาวประฐมาภรณ์  สีมาวงษ์   ***หมายเหตุ ไม่มีใบรับรองแพทย์ตัวจริง

2.       นายมนัสวี  พรมทอง   ***หมายเหตุ ไม่มีสำเนาวุฒิการศึกษา (ทรานสคริป)

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศกำหนดการณ์สอบให้ทราบอีกครั้ง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย และทางเว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/ หรือสอบถามที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                    ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

           ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 July 2021 )
 
640723_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 23 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

                   1.พนักงานบริการ             จำนวน 1 อัตรา       มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย

                 ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  22 กรกฎาคม 2564  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                   ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายอดิศักดิ์  แก้วอุดร

2

นายวชิรปเมศวร์  สฤษฏ์กุล

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปและในอายุบัญชีมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้อันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

          1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

          2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

          3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  27 กรกฎาคม  2564  เวลา  09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ    วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 July 2021 )
 
640719_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 19 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่าง วันที่ 12 กรกฎาคม  2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้                                                   

1.    ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

1.       นายปริญญา  ธรรมคันธี

2.       นายอดิศักดิ์  แก้วอุดร

3.       นายวิชปรเมศวร์  สฤษฏ์กุล

สอบคัดเลือด โดยการ สอบสัมภาษณ์ 

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 20 July 2021 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 14 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

            ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน        เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน 2  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  อัตรา               

        - อายุไม่ต่ำกว่า  21-40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

             - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

             - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

        - อัตราค่าจ้างวันละ    600   บาท  

              - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200 บาท  

1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)จำนวน  2  อัตรา    

        - อายุไม่ต่ำกว่า  19-35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

                                - อัตราค่าจ้างวันละ    480   บาท  

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000 บาท 

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 18 July 2021 )
 
ประกาศจ้างพนักงานบริการ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 12 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล 

                                - อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,552   บาท

 

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000 บาท   

                        1.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  12  กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 July 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 137
Power By Wnhospital.net