หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
640719_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 19 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ         (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่าง วันที่ 12 กรกฎาคม  2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้                                                   

1.    ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

1.       นายปริญญา  ธรรมคันธี

2.       นายอดิศักดิ์  แก้วอุดร

3.       นายวิชปรเมศวร์  สฤษฏ์กุล

สอบคัดเลือด โดยการ สอบสัมภาษณ์ 

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 20 July 2021 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 14 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

            ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน        เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน 2  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  2  อัตรา               

        - อายุไม่ต่ำกว่า  21-40  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

             - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

             - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

        - อัตราค่าจ้างวันละ    600   บาท  

              - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200 บาท  

1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)จำนวน  2  อัตรา    

        - อายุไม่ต่ำกว่า  19-35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                         - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล

                                - อัตราค่าจ้างวันละ    480   บาท  

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000 บาท 

ดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 18 July 2021 )
 
ประกาศจ้างพนักงานบริการ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 12 July 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

                 1.1   ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุ 20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล 

                                - อัตราค่าจ้างเดือนละ  6,552   บาท

 

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000 บาท   

                        1.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  12  กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.)  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 July 2021 )
 
รับสมัครงาน นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)เจ้าพนักงานเวชสถิติ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 09 July 2021

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

            ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  2  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)  จำนวน  1  อัตรา                

             - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

             - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

             - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์สารสนเทศทางการแพทย์

             - อัตราค่าจ้างวันละ    600   บาท  

             - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200 บาท  

1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน  1  อัตรา            

             - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

             - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

             - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์สารสนเทศทางการแพทย์

             - อัตราค่าจ้างวันละ    480   บาท   

             - ค่าตอบแทน ฉบับ 11   1,000 บาท   

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม         

ดาวน์โหลดใบสมัคร       

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 09 July 2021 )
 
640628_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 28 June 2021
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)


1. นักวิชาการสาธารณสุข  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

2. พนักงานขับรถยนต์  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
3. พนักงานเกษตรพื้นฐาน และ พนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานขับรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   
 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 08 July 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 19 - 27 จาก 153
Power By Wnhospital.net