หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
630329_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 09 March 2020

 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

                ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  ประกาศรับสมัครสอบใน
 

ระหว่างวันที่ 2  มีนาคม 2563  ถึงวันที่  6 มีนาคม 2563  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ  ซึ่งจะสอบคัดเลือกโดย
 

การสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 11 – 13  มีนาคม 2563 ณ กลุ่มงาน
 
เทคนิคการแพทย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ดังนี้
 
                ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สอบภาคปฏิบัติวันที่ 11 มีนาคม 2563

     1.  นางสาวษุษยา  ขันนาโพธิ์

     2. นางสาววรรณวิไล  ทวยเที่ยง 

สอบภาคปฏิบัติวันที่ 12 มีนาคม 2563

     1. นางสาวมัตติกา  จอกสถิต

     2. นางสาวนิสารัตน์  ทุมวงษ์ 

สอบภาคปฏิบัติวันที่ 13 มีนาคม 2563

      1. นางสาวสิริรัตน์  พรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 09 March 2020 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 March 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 

     ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

                        - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                       - รับเพศหญิง ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                               อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท 

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม  2563 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  043 – 499123 – 4 ต่อ 175 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 March 2020 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 27 February 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 

          ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                  อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท      

                                  - ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11  2,200 บาท

                                  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
                          2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่  2 มีนาคม 2563 – 24 เมษายน 2563  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่  27 เมษายน 2563   เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย   เว็บไซต์    http://www.wnhospital.net/html/  หรือ สอบถามที่หมายเลข  043-009869 ต่อ 501

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 March 2020 )
 
630204_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 04 February 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
.................................................

               ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคักเลือก จำนวน 1 ราย

               ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1.       นางสาวกมลฉัตร  สืบวงษา                     

                           ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น.ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
                 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 04 February 2020 )
 
630203_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 03 February 2020
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่  27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

1.      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1. นางสาวกมลฉัตร  สืบวงษา

สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 February 2020 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 153
Power By Wnhospital.net