หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเภสัชกร พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 04 June 2019
   

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
................................................. 

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง
         ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

๑.   รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
-  ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า 20 - 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
                         - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                           ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
                         - อัตราค่าจ้าง
                                -- หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต 5 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,400.- บาท
                                -- หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ  14,480.- บาท
                                -- เงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือนละ 1,500.- บาท
                                -- เงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (ฉ.11) เดือนละ 4,500.- บาท

                                -- เงินค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ เดือนละ 5,000.- บาท 
         ๒. การรับสมัคร
                ๒.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐
        มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/ หรือสอบถามที่หมายเลข ๐๔๓ – ๔๙๙๑๒๓ – ๕

 

- - - >  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 06 June 2019 )
 
ให้โอกาส เปลี่ยนชีวิต หยุดคิด...ก่อนให้ทาน พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 31 May 2019
 
 ให้โอกาส เปลี่ยนชีวิต หยุดคิด...ก่อนให้ทาน
 
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 31 May 2019 )
 
ผู้ตรวจการมูลนิธิโรตารี พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 21 March 2019
โรงพยาบาลแวงน้อยยินดีต้อนรับ
ผู้ตรวจการมูลนิธิโรตารีและผู้แทนจากสโมสรโรตารีสีลม และสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น
ที่มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแวงน้อย

 
  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 March 2019 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 28 February 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
 .................................................
          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          1. พยาบาลวิชาชีพ       จำนวน  อัตรา         มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  1  ราย
          2. นายช่างเทคนิค        จำนวน  1  อัตรา         มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  2  ราย
          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้
         ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
         1.นายวิจิตร  พรฆัง
         ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
         ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่4 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
          ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
 
 
                                                      นายเตือน  สายบัวทอง
                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 March 2019 )
 
620226_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 February 2019
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
................................................. 
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา, เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา, นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้
           1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
               1.1 นางพรพระพาย  วิลาพัฒนกุล
               1.2 นายวิจิตร  พรฆัง 
               สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
 
            2. ตำแหน่ง  เภสัชกร
                ไม่มีผู้สมัคร
 
            3. ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค  
                3.1 นายดนัย  ศรีแก้ว
                3.2 นายคณารักษ์  รักมณีย์
                สอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน, สอบภาคปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์
 
             ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                    ประกาศ ณ วันที่  26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
                                                                   นายเตือน  สายบัวทอง
                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 February 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 82 - 90 จาก 153
Power By Wnhospital.net