หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 27 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         -  ตำแหน่ง  เภสัชกร   จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                - อัตราค่าจ้างวันละ     720  บาท      

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ ที่  11   4,500  บาท

                             - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

 

                   2. การรับสมัคร

                        2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์   http://www.wnhospital.net/html/ และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย (สมัครสอบ) เลขที่ 55   หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230  โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน2564  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)      

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันจันทร์ ที่  4 ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย เว็บไซต์ http://www.wnhospital.net/html/ หรือ สอบถามที่หมายเลข ๐๔๓ – 009869 ต่อ 501

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   รายละการสมัคร      ใบสมัคร 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 01 September 2021 )
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 16 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         -  ตำแหน่ง  เภสัชกร   จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                - ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                - อัตราค่าจ้างวันละ     720  บาท      

                                - ค่าตอบแทน ฉบับ ที่  11   4,500  บาท

                                - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

                   2. การรับสมัคร

                        2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์   http://www.wnhospital.net/html/ และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย (สมัครสอบ) เลขที่ 55   หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230  โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)      

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม       ใบสมัคร  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 August 2021 )
 
640913_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 13 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน  เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

1.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1         ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  1  อัตรา 

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                                  อัตราค่าจ้างวันละ     600  บาท      

                                  - ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11   2,200  บาท

                                  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  เว็บไซต์   http://www.wnhospital.net/html/ และยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย (สมัครสอบ) เลขที่ 55   หมู่ที่ 16 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230  โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 043-009869 ต่อ 501 ( ในเวลาราชการ 08.30– 16.30 น.)      

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม      ดาวน์โหลดใบสมัคร

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 August 2021 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 11 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง ดังนี้

                   1. เจ้าพนักงานเวชสถิติ      จำนวน 1 อัตรา      มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 3 ราย

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  นั้น   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกทาง Video Conference  ในวันที่  10 สิงหาคม 2564  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติ     

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นายสุรจิตร์  เสือใจ

2

นางสาวกรรณิการ์  ศรีใส

3

นายธนาคม  เวียงวงษ์

                   บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปและในอายุบัญชีมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้อันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

          1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

          2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

          3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันศุกร์ ที่  13  สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัว  ในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ    วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 09 August 2021

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ   (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง ดังนี้

                   1. พยาบาลวิชาชีพ      จำนวน 2 อัตรา      มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 3 ราย

                   2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา  มีผู้เข้าสอบคัดเลือก                  จำนวน 1 ราย   

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นั้น   ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  6 สิงหาคม 2564  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

                   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวชลดา  นวมโคกสูง

2

นางสาวพรพิมล  สุดเคน

3

นางสาวดารณี  พรมทอง

                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวประฐมาภรณ์  สีมาวงษ์

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไปและในอายุบัญชีมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้อันถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

          1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

          2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

          3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

                    ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  10  สิงหาคม 2564        เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัว     ในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 09 August 2021 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 10 - 18 จาก 153
Power By Wnhospital.net