หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 16 April 2021
จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จํานวน ๔,๒๓๖ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๖๕,๘๐๐.- บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 April 2021 )
 
640204_ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 04 February 2021

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ,กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จำนวน 5,307 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,225,850.- บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติม   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 February 2021 )
 
640126_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 January 2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 8,225,850.00 บาท
 
620314_ประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 14 March 2019
 
 
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,028,800.00 บาท
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 March 2019 )
 
ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 12 September 2018
 
 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
          
          จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,059,200.00 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 
          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 
               2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 
           ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 April 2020 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 13
Power By Wnhospital.net