หน้าหลัก arrow ข่าวประกวดราคา Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 28 July 2016
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่ MEC2-EE59(001-003)
...................................
                    ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เอกสารสอบราคา 01/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุแกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า) ให้แก่โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จัดซื้อด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ ดังนี้
                    1.หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การเดินสายไฟ ที่ต้องเปลี่ยนตามแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า เลขที่แบบ MEC2-EE-59(001-003) จำนวน 1 เครื่อง
                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2558 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเท่านั้น
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 28 July 2016 )
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 13 February 2014

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก
ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
.........................................

           จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าวลวดถัก แบบแปลนเลขที่ ๕๔๑๙/ข ๙๙/มี.ค./๒๘ (ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๙ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี ๒๕๕๕ ราคารวมเสาเข็มและภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๕๗ ดังนี้

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 February 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 05 February 2013

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
.................................

 

               จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2554 จำนวน 1 รายการ ดังนี้

               1.  รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                             1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                             3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                             4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-499001 โทรสาร 043-499001 ในวันและเวลาราชการ


                    ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคา 2556 

 

                                                                                                     นายเตือน สายบัวทอง
                                                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 
                                                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 29 September 2013 )
 
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 02 November 2011

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
--------------------------------

               ด้วยจังหวัดขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลแวงน้อย  หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวน  130  รายการ  ดังนี้คือ
                    1. ครุภัณฑ์การแพทย์และแพทย์แผนไทย  53  รายการ
                    2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  8  รายการ
                    3. ครุภัณฑ์งานสนาม  1  รายการ
                    4. ครุภัณฑ์สำนักงาน  55  รายการ
                    5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24  รายการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 02 November 2011 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 10 - 15 จาก 15
Power By Wnhospital.net