ITA 2562
ITA 2562 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Monday, 18 March 2019

ITA WaENGNOI HOSPITAL 2562

    ดัชนีความโปร่งใส  

 ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง 

 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
       --->1.    ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 --->2.    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

--->3.    แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       ---> 1. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
       ---> 2.  คำสั่งมอบอำนาจ5044-5045 (จัดซื้อจัดจ้าง)
       ---> 3.  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
       ---> 4.  คำสั่งมอบหมายการปิดและปลดประกาศเผลแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
       ---> 5.  แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
       ---> 6.  ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1
       ---> 7.  ตัวอย่างชุดจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2
       ---> 8.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง

      --->9.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
       ---> 1.  โครงการที่ 1 
       ---> 2.  โครงการที่ 2
       ---> 3.  แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
       --->1.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
       --->2.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

--->3.   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

--->4.   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

--->5.  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

--->6.  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

--->7.  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

--->8.  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

---->9.  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

---->10.   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 

---->11.   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)  

 EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

     EB 5 1.  บันทึกขออนุมัติโครงการ

     EB 5 2.  โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแวงน้อย ปี 2562

     EB 5 3.  หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม

     EB 5 4.  ภาพถ่ายการประชุมการจัดทำแผนงานโครงการฯ

     EB 5 5.  รายงานผลการดำเนินการประชุม

     EB 5 6.  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

 EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     EB 6 1.  บันทึกขออนุมัติโครงการ
     EB 6 2.  โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแวงน้อย ปี 2562
     EB 6 3.  หนังสือเชิญประชุม
     EB 6 4.  แผนงาน – โครงการตามภารกิจหลัก
     EB 6 5.  ภาพถ่ายการประชุมแต่งตั้งคระกรรมการโครงการอาหารปลอดภัย กำหนดนโยบายการดำเนินงาน
     EB 6 6.  รายงานการประชุม
     EB 6 7.  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
     EB 6 8 . แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล
 EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     EB 7 1.  บันทึกขออนุมัติโครงการ
     EB 7 2.  โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลแวงน้อย ปี 2562
     EB 7 3.  หนังสือเชิญประชุมเข้าร่วมกิจกรรม
     EB 7 4.  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ
     EB 7.5    รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
     EB 7 6.  แบบฟอร์มขอเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

 EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       --->1.   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        --->2.   บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

        --->3.   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล

--->4.   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

  --->5.    ประกาศ รพ. เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

--->6.    รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานฯ

 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

--->1.1  ผู้บริหารโรงพยาบาลแวงน้อย

--->1.2  นโยบายของผู้บริหาร

--->1.3  โครงสร้างบุคลากรโรงพยาบาลแวงน้อย

--->1.4  บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลแวงน้อย

--->1.5  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

--->1.6  แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

--->1.7  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

--->1.8  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-2560

--->1.9  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MoPHCode)

      --->2.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

  --->3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่อยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี

--->4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            ---> 4.1  รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561
          ---> 4.2  รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
          ---> 4.3  รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561
          ---> 4.4   รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562
          ---> 4.5   รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  --->5 . มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานฯ

  --->6.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

--->7.1  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

--->7.2  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

--->7.3

--->7.4  ประกาศสป. แนวปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

--->7.5  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)

 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

--->8.1  คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

--->8.2  ผังกระบวนการงานธุรการ

--->8.3  ผังกระบวนการงานพัสดุ

--->8.4  ผังกระบวนการงานการเงิน

--->9. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 --->10.  ขออนุญาตเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ 

 EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

--->1.  ขออนุญาตนำข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

--->1.1  หนังสือขออนุมัติแผนปี 2562

--->1.2  หนังสืออนุมัติแผน ปี 2562

--->2.1  แผนงานประจำ CUP แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

--->2.2  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 CUP แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

--->2.3  แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 CUP แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

--->2.4  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 CUP แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

--->2.5  แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 CUP แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

 EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

--->1.  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561ฯ

--->2.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2561

 EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   --->1.   รายงานผลกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

--->1.1 กำกำติดตาม ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 

--->1.2 แผนงบประมาณปี 2562 

ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

--->1.  บันทึกขออนุญาตนำหลักฐานการกำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ฯ

 --->2.   ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้านการประเมินผล

--->3.  ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

--->4.   แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

 --->5.   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

--->6.   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

--->7.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

--->8.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว

--->9.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

--->10.  แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบีติราชการ

 EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

--->1. ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

  --->2.  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่นและดีมาก

--->3. การกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

--->4.  ภาพถ่ายประกอบ 

ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

 EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

--->1.  ขออนุญาตินำประกาศเจตจำนงของบริหารโรงพยาบาลแวงน้อย เผยแพร่ฯ

--->2.  ประกาศเจตจำนงสุจริต

--->3.  ประกาศเจนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 

--->4.  ภาพประกาศเจตจำนงสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

---> 16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

---> 16.2 ช่องทางการร้องเรียน

---> 16.3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่อร้องเรียน
---> 16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
---> 16.5
---> 16.6
---> 16.7 รายการผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
---> 16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน

    ---> 16.9  รายการผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (เพิ่มเติม) 

   ----> 16.10  รายการผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 

ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน

 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   

 --->1.  มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงน้อย

--->2.1  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

  --->2.2  มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 --->2.2.2  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

--->2.3  มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  --->2.4  มาตรการป้องกันการรับสนบนประเด็นเงินบรจาคและทรัพย์สินบริจาค

 --->2.5  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

--->3.  คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลแวงน้อย

 --->4.  ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 

--->5.  นโยบายการให้และรับของขวัญในทุกโอกาส โรงพยาบาลแวงน้อย 

--->6.  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต

 EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB18.1   บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรและสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต

EB18.2  โครงการโรงพยาบาลแวงน้อยรวมน้ำใจ 5 ส. Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2562

EB18.3  ชมรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกสจริต โรงพยาบาลแวงน้อย

EB18.4   บันทึกขออนุญาตรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมฯ 

EB18.5  ภาพโครงการโรงพยาบาลแวงน้อยรวมน้ำใจ 5 ส. Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2562

EB18.6  ภาพกิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล

EB18.7  ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

EB18.8  แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแวงน้อย
 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
     EB 19 1.  หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
     EB 19 2.  การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์
     EB 19 3.  กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
     EB 19 4.  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
          EB 20 1.  ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์
          EB 20 2.  รายงานประประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
          EB 20 3.  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดผลฯ
          EB 20 3.1  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
          EB 20 4.  รูปภาพการประชุมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
          EB 20 5.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
     EB21.1  การปรับปรุงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB21.2  กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน

      EB21.3  หนังสือแจ้งเวียนการปรับปรุงขั้นตอน

     EB21.4  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB21.5  รายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     EB21.6  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
 EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
     EB22.1   หนังสือเชิญประชุม
     EB22.2   ระเบียบวาระการประชุม

     EB22.3   สรุปรายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน1

      EB22.4   รูปภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      EB22.5   รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      EB22.6  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

      EB22.7   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 --->EB23.1   หนังสือเสนอแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

--->EB23.2  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราบการทุจริต

--->EB23.3  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

--->EB24.1  รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

--->EB24.2   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

--->EB24.3  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

--->1.  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานฯ

 --->2.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

--->3.  หนังสือแจ้งเวียน 

--->4.  การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล รพ.แวงน้อย ปีงบประมาณ 2562 

--->5.  คำสั่งกรรมการควบคุมภายใน

--->6.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 5 มิติ

--->7.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

--->1. ขออนุญาตนำกระบวนการอำนวยความสะอวดและขั้นตอนฯ

--->2. ตารางการให้บริการประชาชน

--->3.1 ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเเวงน้อย

--->3.2 การให้บริการผู้ป่วยตามฉุกเฉินเร่งด่วน

--->3.3 ขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

--->3.4 กระบวนงานการรับเงิน

--->3.5 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก

--->3.6 ขั้นตอนการให้บริการห้องแลป

--->3.7 ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์

--->3.8 ขั้นตอนการให้บริการวางแผนครอบครัว

  --->3.9 ขั้นตอนบริการห้องคลอด

--->3.10  ขั้นตอนการรับยา ห้องเภสัชกรรม

 --->3.11  ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย 

--->3.12 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รพ.แวงน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 December 2019 )
 
ITA - EB2 (2) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 14 June 2018
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
     610614_สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณภาพการป้องกันการบาดเจ็บฯ
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
ITA - EB3 (2) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 29 March 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB3 (2) 1. ขออนุญาตินำคู่มือระบบป้องกันการตรวจสอบเพื่อฯ

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
ITA - EB3 (1) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 29 March 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

EB3 (1) 1. ขออนุญติคู่มือแนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันฯ
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 March 2018 )
 
ITA - EB2 (1) พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 29 March 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

     EB2 (1) 1.ขออนุญาตนำคู่มือแนวทางการเมินการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอบุติเหตุทางถนนฯ
 
     610614_แผนรับอุบัติและอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลแวงน้อย
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 16
Power By Wnhospital.net