ITA 2563
ITA 2563 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 12 December 2019

 

 

ITA 2563

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

·         1. ขออนุญาเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

·         2. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

·         3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ


EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

·         1. บันทึกข้อความ คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

·         2. คำสั่งการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐฯ

       3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แวงน้อย

·         3.1  ขอลงนามประกาศ รพ.แวงน้อย เรื่องกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมฯ

·         3.2 ขอประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

       3.1.1 ขออนุญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

       3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ  

       3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

       3.1.4 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

       3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ประกาศ

       3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานฯ

       3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 

       3.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ต.ค. 2562

       3.2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ย. 2562

       3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ธ.ค.2562

       3.2.4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ม.ค.2563  

       3.2.5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ก.พ.2563  

       3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามประกาศกระทรวงฯ 

       3.3.1 ขออนุมัตินำไฟล์เอกสาร เผยแพร่ทางเว็ปไซต์

       3.3.2 หนังสือ สธ 0217-ว3001 ลง 16 ต.ค. 2560

       3.3.3 แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

       3.3.4 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

       3.3.5  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       3.3.6 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563

3.3.6.1 ชุดที่ 1

3.3.6.2 ชุดที่ 2 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

·         1. บันทึกข้อความอนุมัติขอเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       2. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์  

·         3. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

·         4. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5 พันบาทขึ้นไป

       5. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

       6. วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท

       7. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5 พันบาทขึ้นไป (ไตรมาส 2)

       8. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 2)

       9.วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท (ไตรมาส 2) 

10.บันทึกขออนุญาติเผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3)

11.โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป (ไตรมาส 3)

12.โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด (ไตรมาส 3) 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

·         1. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

       2.รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

·         2.1 สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562

·         2.2 สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562

       2.5 สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

       2.3 สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562  

       2.4 สขร.1 เดือน มกราคม 2563 

       2.6 สขร.1 เดือน มีนาคม 2563

       2.7 สขร.1 เดือน เมษายน 2563 

       2.8 สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563   

·         3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

 

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

  1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ

         2. รายการงานประชุม

         3. ภายถ่ายกิจกรรม

       4. ภาพกิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         5. บันทึกลงนาม,แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

  1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ

   2. รายงานการประชุม

          3. ภาพถ่ายกิจกรรม

          4. บันทึกลงนาม,แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

         1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ

         2. สรุปผลการดำเนินงาน

         3. ภาพถ่ายกิจกรรม (เพิ่มเติม)

  4. บันทึกลงนาม,แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเผยเเพร่คำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลแวงน้อย

 2.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแวงน้อย

 3.ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

4.รายงานการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค

 6. รายงานการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เดือน พฤษภาคม 2563)  

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

1.7 พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552  

1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 

1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

3.1แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  

3.2การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 

 7.1.1รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7.1.2 ขออนุญาเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

7.1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ

7.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.2.1แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

7.2.2 ขออนุญาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

7.3ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

7.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ต.ค. 2562

7.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน พ.ย. 2562

7.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ธ.ค. 2562

7.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ม.ค. 2563

7.3.5 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เดือน ก.พ. 2563

7.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

7.5.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เดือน  ตุลาคม 2562

7.5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เดือน  พฤศจิกายน 2562

7.5.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เดือน  ธันวาคม 2562

7.5.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เดือน  มกราคม 2563

7.5.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  เดือน  กุมภาพันธ์ 2563

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

8.1 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

8.2 ผังกระบวนการงานธุรการ

8.3 ผังกระบวนการงานพัสดุ

8.4 ผังกระบวนการงานการเงิน

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

9.1 ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเเวงน้อย

9.2 การให้บริการผู้ป่วยตามฉุกเฉินเร่งด่วน

9.3 ขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

9.4 กระบวนงานการรับเงิน

9.5 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก

9.6 ขั้นตอนการให้บริการห้องแลป

9.7 ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์

9.8 ขั้นตอนการให้บริการวางแผนครอบครัว

9.9 ขั้นตอนบริการห้องคลอด

9.10 ขั้นตอนการรับยา ห้องเภสัชกรรม

9.11 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

9.12 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รพ.แวงน้อย

10. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตืของหน่วยงาน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

2. บันทึกข้อความอนุมัติแผน-แบบฟอร์มเผยแพร่ 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. บันมึกรายงานประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ

2. รายงานประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. รายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีวัดในการนิเทศ

3. รายงานกำกับติดตามผลแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2563 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 1.บันทึกขออนุญาตนำหลักฐานการกำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเผยแพร่ฯ

2.ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้านการประเมินผล

3.ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

4.แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

8.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว

9.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

10.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

  1.ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

 2.ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่นและดีมาก

 3.การกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

  4.ภาพถ่ายประกอบ  

  5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 รอบ ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

 EB15

1.บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ฯ

2.ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

3. ภาพถ่ายประกอบ

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตืของหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 1.คำสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

2. ช่องทางการร้องเรียน

3.1 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานรับข้อร้องเรียนทั่วไป

4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

5. รายงานผลการร้องเรียน

6. บันทึกสรุปการเรื่องร้องเรียน

7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนในการรับสินบน 
2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

2.2.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาเเละเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2.3 ประกาศการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบรจาคและทรัพย์สินบริจาค

2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

3 คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลแวงน้อย

4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ

6.รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3 (ถึงเดือน พฤษภาคม 2563)

 

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1.การส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
2. ภาพประชุมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาลแวงน้อย

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

2. การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์

3. กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล

4. สรุปรายงานการประชุมชมรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกสุจริตโรงพยาบาลแวงน้อย

5. นำข้อมูลการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารโปร่งใสและเผยแพร่บนเว็บ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1. ขออนุมัติประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

3.1. รายงานการวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจฯ

4.รูปภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ประโยชน์ทัยซ้อนฯ

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลย่านเว็บไซต์ 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

 1. การปรับปรุงกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อน

3. หนังสือแจ้งเวียนการปรับปรุงขั้นตอน

4. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. รายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

7.รายงานผลการกำกับติดตามกรอบแนวทางมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 3 (เดือน พฤษภาคม 2563) 

 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

        1. หนังสือเชิญประชุม

       2. วาระการประชุม 

        3.รายงานการประชุม

        4. รายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

 5. แบบฟอร์มการขอผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ฯ 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        1. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรมการทุจริตฯ

        2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

        3. แบบฟอร์มของเผยแพร่ข้อมูลฯ

  4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

  1. รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามฯ

        2. รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันฯ

        3. รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

        4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฯ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 1. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานฯ

        2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู๋มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        2.1  ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน

        2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบระบบตรวจสอบภายใน

        2.3 คำสังคณะกรรมการควบคุมภายใน

        3. รายงานการประชุมนิเทศการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

        4.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        5. การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

        6 สรุปผลการดำเนินงานติมตามประเมินผลควบคุมภายใน

        7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตืของหน่วยงาน

      8. รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ไตรมาส 3 ณ เดือน พฤษภาคม 2563

 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

  1. หน่วยงานมีการเผ่ยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก

        2. ตารางการให้บริการประชาชน

        3.1 ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเเวงน้อย

        3.2 การให้บริการผู้ป่วยตามฉุกเฉินเร่งด่วน

       3.3 ขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

        3.4 กระบวนงานการรับเงิน

        3.5 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก

        3.6 ขั้นตอนการให้บริการห้องแลป

        3.7 ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์

        3.8 ขั้นตอนการให้บริการวางแผนครอบครัว

        3.9 ขั้นตอนบริการห้องคลอด

        3.10 ขั้นตอนการรับยา ห้องเภสัชกรรม

        3.11 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย

        3.12 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รพ.แวงน้อย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 11 June 2020 )
 
Power By Wnhospital.net