ITA 2564
ITA 2564 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 15 December 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การเปิดเผยข้อมูล

EB ๑ : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

          1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

2.คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB ๒ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

                   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

                   1.2 นโยบายของผู้บริหาร    

                   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   

                   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    

                   1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

                   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

                   1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน   

                   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน   

                   1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

                   1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   

                   1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   

                   1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552   

                   1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560   

                   1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน   

                   1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)   

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 

  3.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ   

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน    
      ๔
.๑ รายงานการติดตามประเมิลผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3    

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่   

6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ         

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

                   9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)   

                   9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

                         9.2.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564   

                         9.2.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 64 วัสดุคอมพิวเตอร์   

                         9.2.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 เวชภัณฑ์ยา   

                         9.2.4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา   

                         9.2.5 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุทันตกรรม   

                         9.2.6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   

                         9.2.7  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ยา PCU แวงน้อย   

                         9.2.8  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ยา รพ.สต.ก้านเหลือง   

                         9.2.9  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  รพ.สต.ทางขวาง   

                         9.2.10  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 รพ.สต.ท่านางแนว   

                         9.2.11  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  รพ.สต.ท่าวัด   

                         9.2.12  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 รพ.สต.ละหานนา   

                         9.2.13  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุทั่วไป       

                   9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง      

                   9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่   

                   9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)

                   ไตรมาสที่ ๑ แสดงแบบ (สขร. 1) 

                                      รอบเดือน ตุลาคม 2563   

                                      รอบเดือน พศจิกายน 2563   

                                      รอบเดือน ธันวาคม 2563  

      รอบเดือน มกราคม 2564   

     รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   

                รอบเดือน มีนาคม 2564

     รอบเดือน เมษายน 2564

     รอบเดือน พฤษภาคม 2564  

10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

                     10.1 คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์   

                     10.2 คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)      

                     10.3 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา   

                     10.4 คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน+ลาศึกษา+ฝึกอบรม+ปฏิบัติการวิจัย   

                     10.5 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาค   

                     10.6 คู่มือ Lab วิกฤติ   

                     10.7 ผังกระบวนการงานพัสดุ   

                     10.8 ผังกระบวนการงานการเงิน   

                     10.9 ผังกระบวนการงานธุรการ   

11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนายความสะดวกในการพิจาณณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)(ถ้ามี)

                     11.1 ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเเวงน้อย   

                     11.2 การให้บริการผู้ป่วยตามฉุกเฉินเร่งด่วน   

                     11.3 ขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ   

                     11.4 กระบวนงานการรับเงิน   

                     11.5 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก   

                     11.6 ขั้นตอนการให้บริการห้องแลป   

                     11.7 ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์   

                     11.8 ขั้นตอนการให้บริการวางแผนครอบครัว   

                     11.9 ขั้นตอนบริการห้องคลอด   

                     11.10 ขั้นตอนการรับยา ห้องเภสัชกรรม   

                     11.11 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย   

           11.12 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รพ.แวงน้อย     

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB ๓ : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๔ : หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

๑.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

                   1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

                   1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ   

                   1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                         1.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ 2564   

                         1.3.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี 64 วัสดุคอมพิวเตอร์   

                         1.3.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 เวชภัณฑ์ยา   

                         1.3.4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 เวชภัณฑ์มิใช่ยา   

                         1.3.5 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุทันตกรรม   

                         1.3.6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   

                         1.3.7  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ยา PCU แวงน้อย   

                         1.3.8  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 ยา รพ.สต.ก้านเหลือง   

                         1.3.9  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  รพ.สต.ทางขวาง   

                         1.3.10  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 รพ.สต.ท่านางแนว   

                         1.3.11  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64  รพ.สต.ท่าวัด   

                         1.3.12  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 รพ.สต.ละหานนา   

                         1.3.13  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 วัสดุทั่วไป       

                   1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   

                   1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

๒. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

                   2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

       2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ   

                   2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

                              2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปี 2564 ไตรมาส 3  

                    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

๓.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                   3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน   

                   3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

                   3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

                             ไตรมาสที่ ๑ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563   

                                                      3.3.1 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย   

                                             3.3.2 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย   

                                             3.3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ธันวาคม 2563    

                             ไตรมาสที่ ๒ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 

        3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 

      3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 

                             ไตรมาสที่ ๓ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

                                                                3.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1   

                                                                3.2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2     

                             ไตรมาสที่ ๔ ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

4.1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1

4.2 ชุดใบสำคัญ การเบิกจ่าย ชุดที่ 2

                   3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๕ : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.แบบสรุบผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส ดังนี้

                   ไตรมาสที่ ๑ แสดงแบบ (สขร. 1) 

                                 รอบเดือน ตุลาคม 2563   

                                 รอบเดือน พศจิกายน 2563   

                                 รอบเดือน ธันวาคม 2563   

                   ไตรมาสที่ ๒ แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

รอบเดือน มกราคม 2564   

 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564      

รอบเดือน มีนาคม 2564

                   ไตรมาสที่ ๓ แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

รอบเดือน เมษายน 2564

รอบเดือน พฤษภาคม 2564  

                   ไตรมาสที่ ๔ แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

  1. สขร. เดือน มิถุนายน 2564

 2. สขร. เดือน กรกฎาคม 2564

 3. สขร. เดือน สิงหาคม 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

EB ๖ : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   

2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนวยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง   

EB ๗ : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรณีดำเนินการใหม่/ทบทวน

          1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

          2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)   

          3.กรอบแนวทางการบริหารผลการการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2.(องค์ประกอบตามข้อ 2.1ถึงข้อ 2.4)   

          4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

EB ๘ : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก นที่เผยให้ทราบ รอบปีงประมาณที่ผ่าน และรอบปีงบประมาณ

          1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

          2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาการในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก   

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประประณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)   

ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564)

EB ๙ : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยร่วมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   

                     1.2 โครงการ   

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาการทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   

3. บันทึกข้อความเสนอู้บริหารเพื่่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม   

6.มีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่นช่องทางอื่น (ถ้ามี)   

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การส่งเสริมความโปร่งใส่

EB ๑๐ : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

3.บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบเดือน และรอ 12 เดือน)   

รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

3.2 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4

4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม   

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๑๑ :หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียน

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวมรางการแก้ไข   

ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

ไตรมาสที่ ๔(รอบ ๑๒ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

ไตรมาสที่ ๔(รอบ ๑๒ เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564  

4.กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น   

หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ)หรือมีเพียงกรณใดกรณีหนึ่ง

 

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๒ :หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสใหู้้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1.หลักฐานการการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาส ที่ ๑ และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓ ขอปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

1.2 โครงการ/กิจกรรม   

2.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงแสเงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ   

3.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ   

4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจท่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ   

5.ภาพกิจกกรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน   

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

7.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาวอื่น (ถ้ามี)   

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การรับสินบน

EB ๑๓ : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือสั่้งการ และปรกฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ2.1 ถึง ข้อ2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม   

กรณีที่หน่วยงานไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้เตรวจประเมิน

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๗ ตามที่หน่วยงานกำหนด   

กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๒.๗ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ตัวชี้วัดที่ ๖ : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB ๑๔ : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรกฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม   

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไลการกำกับติดตาม   

4. หนังสือแจ้งเวียนเเนวปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3.   

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๑๕ : หน่วยงานมีขั้นตอนการอนุญาตดพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างงเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2. มีแบบฟอมร์ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ   

3. มีแบบฟอมร์ใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ   

4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.   

5. แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ตัวชี้วัดที่ ๗ : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

EB ๑๖ : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องอื่น   

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วบงาน   

3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)   

4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานทีจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

EB ๑๗ :หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

4.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ยวงาน   

EB ๑๘ :หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตมแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

๑. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และรอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)   

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

1.3 แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

๒.ผลการกำกับติดตามการดำเนินกาตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชทรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอมร์การรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ(แบบฟอมร์ที่ 2 และแบบฟอมร์ที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ   

– แบบฟอมร์ที่ ๒ แบบรายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)   

– แบบฟอมร์ที่ ๓ แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ รอบ ๑๒ เดือน คือ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2.3 แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ตัวชี้วัดที่ ๘ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB ๑๙ : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน    

2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน    

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๒๐ : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   

2.แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB ๑๙ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๒๑ : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   

1.2 โครงการ   

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน   

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน   

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม   

6.มีแบบฟอมร์การเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)   

ตัวชี้วัดที่ ๙ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

EB ๒๒ : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"

1.หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ   

1.2 โครงการ   

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรมม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ............     

4.รายงานผลการจัดการโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

5.ภาพกิจกรรม ที่มีก่รระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกกรม

6.มีแบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๓ : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ” ชมรม STRONG …” ทีมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาย หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น   

2.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …   

3.รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …   

4.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง   

5.แบบฟอมร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

EB ๒๔ : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๒ (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔)   

2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน   

3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน   

4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน   

5.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 02 September 2021 )
 
Power By Wnhospital.net