ITA 2565
ITA 2565 พิมพ์
เขียนโดย prapanee   
Friday, 10 December 2021

 

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

          1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   

          1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)   

          1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)   

          1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)         

          2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน   

          2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   

          2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

 

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน การเผยแพร่ข้อมูลข้อ 1 ถึงข้อ 17

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

          1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)   

          1.2 นโยบายของผู้บริหาร   

          1.3 โครงสร้างหน่วยงาน   

          1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

          1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

          1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

          1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)   

          1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน   

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564   

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564   

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน     

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)   

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
10.1   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
10.2   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้ ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2564

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่   

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  
13.1   คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
13.2   คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
13.3   คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา
13.4   คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน+ลาศึกษา+ฝึกอบรม+ปฏิบัติการวิจัย

13.5   คู่มือว่าด้วยเงินบริจาค
13.6   คู่มือ Lab วิกฤติ
13.7   ผังกระบวนการงานพัสดุ
13.8   ผังกระบวนการงานการเงิน
13.9   ผังกระบวนการงานธุรการ

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
14.1   ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเเวงน้อย
14.2   การให้บริการผู้ป่วยตามฉุกเฉินเร่งด่วน
14.3   ขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ
14.4   กระบวนงานการรับเงิน
14.5   ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก
14.6   ขั้นตอนการให้บริการห้องแลป
14.7   ขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์
14.8   ขั้นตอนการให้บริการวางแผนครอบครัว
14.9   ขั้นตอนบริการห้องคลอด
14.10   ขั้นตอนการรับยา ห้องเภสัชกรรม
14.11   ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
14.12   กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รพ.แวงน้อย

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

          17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   

          17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
17.2.1   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน)
17.2.2   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินบำรุง) 

          17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.3.1   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)  
 
17.3.1  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ไตรมาส 3  

17.3.2   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน)
 
17.3.2  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ไตรมาส 3  

          17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่    

          17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
17.5.1   แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2564
17.5.2   แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2564
17.5.3   แสดงแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
  17.5.1 
  แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2565
 
17.5.2     แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2565
 
17.5.3     แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2565

 

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

 

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
         
  

          2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน   

          3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน)     

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินบำรุง)   

          4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   

          5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

          2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

                   2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส   
     
2.1 งบลงทุน ไตรมาส 3       

                   2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส   
     
2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 3   
     
มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
     
3.-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3  

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

          2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท   

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
          
   

 

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564   

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564   

          ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564   
          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เมษายน 2565      

          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 พฤษภาคม 2565     

          ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 มิถุนายน 2565      

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน       
 

ไตรมาส 2

MOIT 2 (เพิ่ม)
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
          17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
                    17.3.1 งบลงทุน    
                    17.3.2 งบดำเนินงาน     
                   17.5
                              17.5.1 สขร.1 เดือนมกราคม 2565     
                              17.5.2 สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565     
                              17.5.3 สขร.1 เดือน มีนาคม 2565     

MOIT 4 (เพิ่ม)
           4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
          4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
             
งบลงทุน      
     
งบดำเนินงาน     

           4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์       

MOIT 5 (เพิ่ม)
           5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3      

                    5.2.1 สขร.1 เดือนมกราคม 2565    
                    5.2.2 สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565    
                    5.2.3 สขร.1 เดือน มีนาคม 2565     
           5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
           
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3     

MOIT 6
           6.1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด    
           6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปี2565   
           6.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
           6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานฯ   
           6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
           6.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

MOIT 7
  
7.1 บันทึกลงนามประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ     

           7.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ฯ    
     7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน        
           7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ    
           7.5 หนังสือแจ้งเวียน    
           7.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์            
 

 

MOIT 8
           
8.1 บันทึกขออนุมญาตินำผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระบบดีมาก      

           8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน    
         
  
 8 3. หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลาก      

           8.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

    
MOIT8 1. ขออนุญาตนำดีเด่น ดีมาก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ไตรมาส 3   
    MOIT8 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ไตรมาส 3
    MOIT8 3. หลักฐานการเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    ไตรมาส 3
    MOIT8 4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ไตรมาส 3

MOIT 9
           
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ    
           9.1.2 โครงการ     
           9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ    
           9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้    
           
9.4 รายงานอบรม         
           9.5 ภาพถ่ายกิจกรรม    
           9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 10

          10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
           10.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
           10.3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน    
           10.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์    

MOIT 11

          11.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน    
           11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา    
           11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่    
           11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
           11.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์    

MOIT 12

                    12 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ    
                     12.1.2 โครงการ      
                     12 2. รายงานประชุมโครงการ ร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
                    12 3. รายงานประชุมโครงการมาร่วมดำเนินการ     
                    
12 4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ    
                    
12 5. ภาพกิจกรรม    
                    
12 6. บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ     
                    
12 7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

MOIT 13

          13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการฯ    
           13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ     
           13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน    
           13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     

MOIT 14

          14.1 ลงนามในประกาศแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา    
           14.2 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา    
           14.3 แจ้งเวียนประกาศแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา    
          14.4 ประกาศเจตจำนงสุจริต    
           14.5 ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต    
           14.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 15

          15.1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ   
           15.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป    
           15.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง    
           15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ   
           15.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    

MOIT 16

 1. แผนการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
           16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
           16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต    
           16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    

 2 แผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

          16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน    
           16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม    
          16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล      

MOIT 17

          ไตรมาสที่ 3

 1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

          17.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ   
           17.2 รายงานผลแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
           17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    
2 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
           17.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
           
17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน    
          17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    

          ไตรมาสที่ 4

 1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
          17.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
          17.2 รายงานผลแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
          17.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
          17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
          17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT 18

          18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม    
           18.2 มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง    
           18.3 มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง    
           18.4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ   
           18.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล   

MOIT 19

 1 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
           19.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง   
           19.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน    
           19.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   
           19.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม    
           19.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    
2 การรวมกลุ่มของบุคคลากรของหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG
           19.1 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม    
           19.2 รายชื่อชมรม STRONG    
           19.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม    
           19.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล    

MOIT 20

          20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรฯ     
           20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ      
           20.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      

MOIT 21

          21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ   
           21.1.2 โครงการ    
           
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
           21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้    
           21.4 รายงานอบรม    
           21.5 ภาพถ่ายกิจกรรม    
           21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 22

          22.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด    
           
22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น   
           22.3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน    
           22.4 ภาพกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต    
           22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

MOIT 23

          23.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา    
           23.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน    
           23.3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน     

          23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดฯ       

***********************************************************************************************************************************************************************

ไตรมาส 4

MOIT 4

          1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4    
                     2.1 งบลงทุน ไตรมาส 4    
                     2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 4    
                     3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 5

          1. บันทึกขออนุมัติรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.)    
                    2.1 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565    
                    2.2 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565    
                    2.3 แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2565    
                     3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 11

          1. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน     
                     2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา     
                     3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน    
                    3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
                     4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 13

          1. บันทึกรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการาการรับสินบนทุกรูปแบบ    
                     2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ       
                     3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 14

          1. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ    

          2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามแนวทางปฏิบัติฯ    
                     3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 17

          1.1  บันทึกรายงานผลปรามปราบการทุจริตฯ รอบ 12 เดือน     
                     1.2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม แผนปราบปรามการทจริตฯ รอบ 12 เดือน     
                     1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน         
                     2.1 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน    
                     2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน     
                     2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 20

          1. บันมึกรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับขอขวัญ รอบ 12 เดือน    
                     
2. รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS    
                     
3. แบบปอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    

MOIT 23

          1. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเม็ดหรือคุกคามทางเพศฯ    
                     
2. Print Screen หน้าจอ Google Form    

                   3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน       

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 September 2022 )
 
Power By Wnhospital.net