หน้าหลัก arrow พันธกิจ (CUP) Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
พันธกิจ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 30 July 2008
 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก แพทย์สมุนไพรอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน
 3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
 4. เสิรมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน
 5. พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 6. ส่งเสริมและจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
 7. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
 9. ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชนในการพัฒนาสุขภาพ
 10. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 11. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการจิตอาสา, โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 May 2015 )
 
Power By Wnhospital.net