หน้าหลัก arrow เป้าประสงค์ (CUP) Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
เป้าประสงค์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแวงน้อย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
Wednesday, 30 July 2008
 1. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาส
 3. ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
 4. ประชาชน มี, ใช้ การแพทย์แผนไทย, แพทย์พื้นบ้าน, แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
 5. สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย, แพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐาน
 6. ประชาชนได้รับบริการการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
 7. ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ถูกต้อง
 8. ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 9. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
 10. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 11. ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
 12. บุคลากรมีสมรรถนะตามภารกิจขององค์กร
 13. บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 14. หน่วยงานในเครือข่ายบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 15. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง
 16. หน่วยงานในเครือข่ายบริการสาธารณสุขมีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 17. หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่าย มีการสนับสนุนและดำเนินงานโครงการจิตอาสา โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 July 2008 )
 
Power By Wnhospital.net