หน้าหลัก arrow ทำเนียบผู้อำนวยการ Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ทำเนียบผู้อำนวยการ พิมพ์
เขียนโดย kittisak   
Wednesday, 30 July 2008

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลแวงน้อย

ปัจจุบัน นายปัณณวิชญ์ มีธรรม นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

มาดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

1. นายแพทย์จิรพงค์ อุกะโชค                   พ.ศ. 2526 – 2530

2. นายแพทย์ชงลิต วิตตานนท์                  พ.ศ. 2530 – 2532

3. นายแพทย์สุนทร บูรณวัฒนาโชค            พ.ศ. 2532 – 2534

4. นายแพทย์กฤษณ์ เฉลียวรุ่งกมล             พ.ศ. 2534 – 2534 (เม.ย. – พ.ค.)

5. นายแพทย์พินิจ ฟ้าอำนวยผล                พ.ศ. 2534 – 2538

6. นายแพทย์พิสฤษฎ์ พิทักษ์                    พ.ศ. 2538 – 2539

7. นายแพทย์วิพัฒน์ สฤษฎีชัยกุล               พ.ศ. 2539 – 2542

8. นายแพทย์อรรถสิทธิ กาญจนสินิทธ์         พ.ศ. 2542 – 2543

9. แพทย์หญิงระวีพร เหล่าภักดี                 พ.ศ. 2543 – 2543 (มี.ค. – เม.ย.)

10. นายแพทย์กิตติพงษ์ ชัยบุตร                พ.ศ. 2543 – 2545

11. นายแพทย์อนุชา ทาขุลี                      พ.ศ. 2545 – 2546

12. นายแพทย์ปิติ จันทร์เมฆา                   พ.ศ. 2546 – 2547

13. นายแพทย์อนุวัตร์ สีวาที                     พ.ศ. 2547 – 2549

14. นายแพทย์สุทธิ เลาวัณย์ศิริ                  พ.ศ. 2549 – 2552

15. แพทย์หญิงอารีย์ ดวงดี                       พ.ศ. 2552 – 2554

16. นายแพทย์เตือน สายบัวทอง                 พ.ศ. 2554 – 2564

17. นายปัณณวิชญ์ มีธรรม                        พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 30 December 2021 )
 
Power By Wnhospital.net