Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เขียนโดย prapanee   
Monday, 02 March 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)

................................................. 

     ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายวัน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

                        - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                       - รับเพศหญิง ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

                               อัตราค่าจ้างวันละ   300  บาท 

                   2. การรับสมัคร

                       2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม  2563 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  043 – 499123 – 4 ต่อ 175 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 March 2020 )
 
630204_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 04 February 2020

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
.................................................

               ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคักเลือก จำนวน 1 ราย

               ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1.       นางสาวกมลฉัตร  สืบวงษา                     

                           ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น.ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
                 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 04 February 2020 )
 
630203_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เขียนโดย prapanee   
Monday, 03 February 2020
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่  27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

1.      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

1. นางสาวกมลฉัตร  สืบวงษา

สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

 

                   ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 February 2020 )
 
630127_รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
เขียนโดย prapanee   
Monday, 27 January 2020
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
 .................................................
 
                 ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้
                 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
                     1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา
                   - อายุไม่ต่ำกว่า  22 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
           - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
   - ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย  
              อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 31 January 2020 )
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เขียนโดย prapanee   
Monday, 30 September 2019

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง ดังนี้

1.      ผู้ช่วยช่างทั่วไป          จำนวน 1 อัตรา       มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย

2.      พนักงานเปล             จำนวน 1 อัตรา       มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย

          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562  นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่ 27 กันยายน  2562  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 September 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 139
Power By Wnhospital.net