Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ไข้หวัดใหญ่ป้องกันด้วยวัคซีน
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 03 July 2014

ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2557

 

  

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 03 July 2014 )
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 13 February 2014

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถัก
ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
.........................................

           จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่าวลวดถัก แบบแปลนเลขที่ ๕๔๑๙/ข ๙๙/มี.ค./๒๘ (ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๙ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ที่โรงพยาบาลแวงน้อย (PCU) ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปี ๒๕๕๕ ราคารวมเสาเข็มและภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๕๗ ดังนี้

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 February 2014 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 05 February 2013

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
.................................

 

               จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2554 จำนวน 1 รายการ ดังนี้

               1.  รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                             1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                             3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                             4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันราชการตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-499001 โทรสาร 043-499001 ในวันและเวลาราชการ


                    ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคา 2556 

 

                                                                                                     นายเตือน สายบัวทอง
                                                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 
                                                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 29 September 2013 )
 
การตรวจรักษาโรคต้อกระจกรอบ 2
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 26 December 2012
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
การตรวจรักษาโรคต้อกระจก
เขียนโดย prapanee   
Friday, 30 November 2012
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 April 2013 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 131 - 139 จาก 139
Power By Wnhospital.net