Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 28 February 2019
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
 .................................................
          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          1. พยาบาลวิชาชีพ       จำนวน  อัตรา         มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  1  ราย
          2. นายช่างเทคนิค        จำนวน  1  อัตรา         มีผู้เข้าสอบคัดเลือก  จำนวน  2  ราย
          ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  ในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562  ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้
         ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
         1.นายวิจิตร  พรฆัง
         ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค
         ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่4 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
          ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
 
 
                                                      นายเตือน  สายบัวทอง
                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 March 2019 )
 
620226_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 26 February 2019
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
................................................. 
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา, เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา, นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้
           1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
               1.1 นางพรพระพาย  วิลาพัฒนกุล
               1.2 นายวิจิตร  พรฆัง 
               สอบคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
 
            2. ตำแหน่ง  เภสัชกร
                ไม่มีผู้สมัคร
 
            3. ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิค  
                3.1 นายดนัย  ศรีแก้ว
                3.2 นายคณารักษ์  รักมณีย์
                สอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน, สอบภาคปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์
 
             ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                    ประกาศ ณ วันที่  26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
                                                                   นายเตือน  สายบัวทอง
                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 February 2019 )
 
620213_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 13 February 2019
 
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
.................................................
 
         ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้
         ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

1.   นายมโนภูมิ  อันนารี

                    2. นายถวิล  นาบริบูรณ์

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
                   ประกาศ  ณ  วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
                                             
                                               นายเตือน  สายบัวทอง
                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 
       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 February 2019 )
 
620212_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 12 February 2019
 
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................
          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ  ในตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์  2562  นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้
 
          ตำแหน่ง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

1. นายมโนภูมิ  อันนารี

2. นายถวิล  นาบริบูรณ์

         ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                     ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
                                              นายเตือน สายบัวทอง
                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
         
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 February 2019 )
 
620129_พยาบาล+เภสัช+นายช่างเทคนิค
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 29 January 2019

 
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
............................................. 
 
     ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
       1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
               1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
                     - อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
                     - รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                       ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว
                       อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท
               1.2 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
                     - อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
                     - รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
                       ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
                       อัตราค่าจ้างวันละ 630 บาท และค่าตอบแทนฉบับที่ 11 4,500 บาท
                1.3 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
            - อายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
            - รับเพศชาย และเพศหญิง เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
              ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
              อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท
5. การรับสมัคร
       5.1 วัน เวลา และสถานที่
             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)
 
     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 30 January 2019 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 41 - 50 จาก 139
Power By Wnhospital.net