Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
611119_รับสมัครบุคคลจ้างเหมา
เขียนโดย prapanee   
Monday, 19 November 2018
       
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ
 
ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้  
 1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป                           จำนวน           2        อัตรา
     อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 2. พนักงานเปล                              จำนวน           1        อัตรา
     อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี                จำนวน           1        อัตรา
     อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 450 บาท
 4. พนักงานบริการเอกสาร                 จำนวน           1        อัตรา
     อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 320 บาท
 5. พนักงานทำความสะอาด               จำนวน           6         อัตรา
     อัตราค่าจ้างเหมาบริการวันละ 300 บาท
      การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 23 November 2018 )
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 31 October 2018
 
 
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................
 
          ตามประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา นั้น
 
          บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
          
          บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้น และ  ในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น  ด้วย คือ
          
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
4. ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
      (นายเตือน  สายบัวทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 October 2018 )
 
611029_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแห่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนโดย prapanee   
Monday, 29 October 2018
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
................................................. 
 
          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 17 - 26 ตุลาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้

 1. ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
      1. นางสาวอรทัย พรมศาสตร์
      2. นางสาวจุรีรัตน์ ไม่หวั่น
      3. นางสาวสุภัทร์ศร มีปัญญา
          ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
(นายเตือน  สายบัวทอง)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 29 October 2018 )
 
611017_รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 17 October 2018
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน)
.................................................
 
 
                ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)  เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้
                 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
                       1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  1  อัตรา
                                 - อายุไม่ต่ำกว่า  21 - 35  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                                 - รับเพศชาย และเพศหญิง  (เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
                                   ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
                                   อัตราค่าจ้างวันละ   600  บาท
                 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                        ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลแวงน้อย  ตั้งแต่วันที่  17 - 26 ตุลาคม  2561 ในวันเวลาราชการ  (08.30 น.- 16.30น.)
 
          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 22 October 2018 )
 
610927_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ-พยาบาล
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 27 September 2018
 
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
................................................... 
 
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 14-24 กันยายน 2561 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
1. นางสาวอทิตยา ชื่นจิตต์
2. นางสาวกฤตพร สุดขา
   ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
            
         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
 
(นายเตือน สายบัวทอง)
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
  
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 September 2018 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 51 - 60 จาก 139
Power By Wnhospital.net