Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
ITA - EB2 (2)
เขียนโดย prapanee   
Thursday, 14 June 2018
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
     610614_สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณภาพการป้องกันการบาดเจ็บฯ
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 14 June 2018 )
 
610530_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทคนิคการแพทย์
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 30 May 2018

 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

    
          ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม  ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย  ดังนี้

          
     
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
                1. 
นางสาวมยุรา  ยอดมีสี

             ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
 
          
      
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561

                                                (นายเตือน  สายบัวทอง)
                                          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย

     
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 June 2018 )
 
610501_ประกาศรับสมัครเทคนิคการแพทย์
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 01 May 2018
 
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)
.................................................
 
      ด้วย โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
     1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

1.1 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

                      - อายุไม่ต่ำกว่า 21 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร
                      - รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าจ้างเดือนละ     11,230  บาท      

- ค่าตอบแทน พ.ต.ส.      1,000  บาท
- ค่าตอบแทน ฉบับ 11   2,200  บาท
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

 2. การรับสมัคร

                       2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย ระหว่างวันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  043 – 499123 – 5
 
 (นายเตือน  สายบัวทอง)
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 05 May 2018 )
 
610430_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย
เขียนโดย prapanee   
Monday, 30 April 2018
 
  
 
ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................
 
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 ราย ประกาศรับ สมัครสอบในระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2561 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
 
           ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย
  1. นางสาวบุญธิดา  บุญมา
 
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงสยตัวในเวลาดังหล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 
          ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 
 
 (นายเตือน  สายบัวทอง)
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 01 May 2018 )
 
610427_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
เขียนโดย prapanee   
Friday, 27 April 2018
 
 
 
 ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
................................................. 
           
           ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่  17 – 26 เมษายน 2561 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือกและเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้
 
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
           1. นางสาวบุญธิดา  บุญมา
  
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 
 
นายเตือน  สายบัวทอง
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 April 2018 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 61 - 70 จาก 139
Power By Wnhospital.net