Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size
610321_ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 20 March 2018
 
 
 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding)
เลขที่ 01/2561
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
               จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้ 
               รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
               ปริมาตรจำนวน 1 คัน
               กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี
               ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 
          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม   
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 March 2018 )
 
610321_ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานเปล
เขียนโดย prapanee   
Wednesday, 21 March 2018

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน  1 อัตรา มีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 2 ราย ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม  2561 นั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น  โรงพยาบาลแวงน้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้  ดังนี้

                    ตำแหน่ง  พนักงานเปล
                    1.      นายวุฒิพรรณ  โลกาวี                                              

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ โรงพยาบาลแวงน้อย หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ  วันที่  21 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 21 March 2018 )
 
610319_ประกาศผู้มีสิทธิสอบ พนักงานเปล
เขียนโดย prapanee   
Monday, 19 March 2018

  

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
.................................................

                    ตามที่โรงพยาบาลแวงน้อย ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ในตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีบุคคลมาสมัครสอบคัดเลือก และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครสอบ ซึ่งจะสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2  โรงพยาบาลแวงน้อย ดังนี้

                    1.      ตำแหน่ง  พนักงานเปล  
                         1.1 นายธนาศักดิ์  ศรีถาวร
                         1.2 นายอนันต์  ทองเดือน
                         1.3 นายวุฒิพรรณ  โลกาวี 

          ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 March 2018 )
 
610302_รับสมัครแพทย์แผนไทย
เขียนโดย prapanee   
Friday, 02 March 2018

 

 

ประกาศโรงพยาบาลแวงน้อย

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน)

.................................................

                   ด้วยโรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง รายเดือน   เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบำรุง)  จำนวน  1  ตำแหน่ง ดังนี้

๑.      รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 

๑๑   ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  จำนวน  1  อัตรา

                         - อายุไม่ต่ำกว่า  20 - 30  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร

- รับเพศชาย และเพศหญิง  เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                  ปฏิบัติงานที่ งานแพทย์แผนไทย กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                  อัตราค่าจ้างเดือนละ   11,230  บาท

                   ๒. การรับสมัคร

                       ๒.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น ๒) โรงพยาบาลแวงน้อย  ระหว่างวันที่ 2 – 12 มีนาคม 2561  ในวันเวลาราชการ  (๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   ในวันที่  13 มีนาคม 2561   เป็นต้นไป  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแวงน้อย หรือ สอบถามที่หมายเลข  ๐๔๓ – ๔๙๙๑๒๓ – ๕

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 07 March 2018 )
 
ITA - EB8 (1)
เขียนโดย prapanee   
Tuesday, 06 March 2018

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 610305_1ขออนุญาตนำคู่มือเผยแพร่บนเวป
 610305_1ขั้นตอนการดำเนินงาน
 610305_1คู่มือการปฏิบัติงาน
 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 28 March 2018 )
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 81 - 90 จาก 139
Power By Wnhospital.net