ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เขียนโดย prapanee   
Friday, 16 April 2021
จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ จํานวน ๔,๒๓๖ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๖๕,๘๐๐.- บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 April 2021 )