ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เขียนโดย prapanee   
Friday, 24 September 2021

ข่าวประกวดราคา > ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลแวงน้อย  มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสาร ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ที่เว็บไซต์ www.kkpho.go.th หรือ www.wnhospital.net/btml หรือ www.khonkaenpoc.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-009869 ในวันและเวลาราชกา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 November 2021 )