รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
29/01/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟบริเวณคลีนิคเฉพาะโรคทั้งหมด ไม่มีกระเเสไฟ : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
28/01/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ก็อกน้ำ (ห้องน้ำชาย-หญิง) : โดย นางจุฑาทิพย์ นนท์อาสา : รอรับงาน
25/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม โคมไฟออกหน่วย : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
25/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องขูดหินปูน : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
25/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องฉายแสง : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
25/01/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม หลอดไฟหน้าเคาร์เตอร์จ่ายยา : โดย น.ส.อัญชลี ไสยาง : รอรับงาน
23/01/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม ปลั๊กไฟ : โดย น.ส.นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
23/01/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม บานพับหน้าต่าง : โดย น.ส.นวารินทร์ พันธุ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
23/01/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม ท่อน้ำในห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ : โดย น.ส.เยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รอรับงาน
23/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม โคมไฟส่องปาก Unit 3 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
22/01/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ห้องอบสมุนไพร : โดย น.ส.อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์ : รอรับงาน
22/01/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องเคลือบบัตร : โดย นางจินตนา วงษาเวียง : รอรับงาน
22/01/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ไฟส่องสว่าง (ติดบ้านพักคุณทิพย์วดี) : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
22/01/2562 : บ้านพักข้าราชการ แจ้งซ่อม ไฟฟ้าในบ้านชำรุด ห้อง 203 บ้านพักเก่า : โดย น.ส.เกสรา โนนทิง : รอรับงาน
21/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม อ่านฟิมล์ยูนิตทันตกรรม 3 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
18/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องดูดน้ำลาย : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
18/01/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องขูด : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
17/01/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ซ่อมถังน้ำใหญ่ ก้นรั่ว 2 ใบ : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
07/01/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม บานเกล็ด : โดย น.ส.จริยา โคตนาคำ : รอรับงาน
03/01/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ท่อระบายน้ำห้องสารคัดหลั่ง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
28/12/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำอ่างล่างมือ ห้องน้ำบริหาร (หญิง) : โดย น.ส.ศศิธร ถิตย์กุล : รอรับงาน
27/12/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม โทรศัพท์ : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
26/12/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม 1.ขออนุมัติเพิ่มโทรศัพท์ในห้องหน้าจ่ายกลาง 2.ขอซ่อมโช็คประตูกระจกห้องจ่ายกลาง : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
25/12/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องน้ำผู้ป่วย (คลีนิคเฉพาะโรค) : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
25/12/2561 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ประตูห้องน้ำห้องวัยรุ่น : โดย น.ส.เบญจมาศ สุโพธิ์ : รอรับงาน
21/12/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เสียงตามสายไม่ได้ยิน : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
21/12/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เสียงตามสาย ไม่ได้ยิน : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธ์ : รอรับงาน
20/12/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำหญิง : โดย น.ส.อริษา โคตนาคำ : รอรับงาน
19/12/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม โทรศัพท์ภายใน 137 : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
17/12/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิตแบบบีบมือ เด็ก : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5479 seconds !