รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
30/11/2561 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม หลอดไฟสับสต็อกยา เสียและต้องการติดเพิ่ม และประตู : โดย นายสันติภาพ ชัยนาม : รอรับงาน
30/11/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โต๊ะคอม จุดรับบริการ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
30/11/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม สายไฟ ปลั๊กไฟ จุดรับบริการ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
30/11/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
28/11/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เสียงตามสาย : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
23/11/2561 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรักษาผู้ป่วย : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
20/11/2561 : บ่อบำบัดน้ำเสีย แจ้งซ่อม เครื่องสูบน้ำใส สูบน้ำไม่ได้เต็มที่ : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
20/11/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ให้ทำห้องรอจ่ายเครื่องมือในห้อง sterline : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
20/11/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม เก็บสายไฟ สายเน็ต : โดย นางรัตณี นาอุดม : รอรับงาน
20/11/2561 : กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว แจ้งซ่อม ตู้เย็น : โดย น.ส.เบญจมาศ สุโพธิ์ : รอรับงาน
20/11/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ประตูตู้เย็น (ซีนยาว) 1 ชุด : โดย นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี : รอรับงาน
16/11/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เพดาน : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
16/11/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม อ่างบ้วนปาก ยูนิค 1 : โดย นางอภิวันทน์ นนท์อาสา : รอรับงาน
16/11/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ก๊อกน้ำในห้องล่างเครื่องมือ : โดย นางอภิวันทน์ นนท์อาสา : รอรับงาน
16/11/2561 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม อ่างล้างมือ : โดย นางประมวล สุริยะ : รอรับงาน
14/11/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
13/11/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่อง Incluator : โดย น.ส.นันนิตย์ มณีทัพ : รอรับงาน
13/11/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด manaul (ผู้ใหญ่) : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
13/11/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด manaul (ผู้ใหญ่) : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
13/11/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่อง Infinstion Pump Terrumo (6) : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
13/11/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ที่หนับ O2 ไม่ senser : โดย นายยุรนันท์ ประภาการ : รอรับงาน
12/11/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ท่อน้ำแอร์ : โดย นายสถิรชัย เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย : รอรับงาน
05/11/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ท่อระบายน้ำห้องผู้ป่วยหญิง : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
30/10/2561 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
29/10/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
29/10/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 5 : โดย น.ส.เปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
22/10/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ประตูหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยใน : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
19/10/2561 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องส่องหู : โดย นางดวงจันทร์ พันตาเอก : รอรับงาน
16/10/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่อง O2 : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
02/10/2561 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม ประตูทางเข้าคลินิคเฉพาะโรค : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5383 seconds !