รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
15/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม โทรทัศน์ รพ.วน.5820-005-0002/7 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
13/03/2561 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้อง รอผ่าตัด 2 ตัว : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
12/03/2561 : โรงครัว แจ้งซ่อม รถเข็นข้าว : โดย นางละม่อม ปราบนา : รอรับงาน
09/03/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม โทรศัทพ์ : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
08/03/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ เบอร์ 2 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
08/03/2561 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินและรอบรั่ว : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
06/03/2561 : แจ้งซ่อม 1.ไฟระเบียงทางเดิน 2.ไฟห้องทำหัตกรรม 3.ผักบัวชำรุดห้องพิเศษ3 : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : รอรับงาน
02/03/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ห้องน้ำหญิง OPD : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
27/02/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ทีวีหน้าห้องตรวจ เบอร์1 : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
19/02/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม แอร์ Panasonic ห้อง Server : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
15/02/2561 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ถังรองรับน้ำฝน เพื่อใช้ในการล้างครื่องมือ : โดย นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี : รอรับงาน
12/02/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
01/02/2561 : องค์กรแพทย์ แจ้งซ่อม แอร์บ้านพัก : โดย นางสาวทิพวรรณ์ ชนะศึก : รอรับงาน
31/01/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
30/01/2561 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่อง Infusion pump HX-801 2 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
24/01/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม หลังคาห้องน้ำและฝ้าเพดาน : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
17/01/2561 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet P1102 WN-P102 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
17/01/2561 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L110 WN-P079 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
17/01/2561 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องEPSON L350 WN-P048 : โดย นางวรารัตน์ อาจโยต : รอรับงาน
16/01/2561 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม ลำโพงเสียงตามสาย : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : รอรับงาน
18/12/2560 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องปริ้น : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
20/11/2560 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม หลังคา และ ฝ่าเพดานอาคารแพทย์แผนไทย : โดย นายธวัชชัย ผิวเหลือง : รอรับงาน
06/11/2560 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ที่ชั่งน้ำหนัก : โดย นางเบญจวรรณ พรมศาสตร์ : รอรับงาน
11/10/2560 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟ Nubos WN-U018 : โดย นางจินตนา วงษาเวียง : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.4933 seconds !