รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
06/12/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เก้าอี้ 2 ตัว (จุดซักประวัติ) : โดย นางเบญจวรรณ พรมศาสตร์ : รอรับงาน
03/12/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟในห้อง วิทยุ : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
02/12/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หลอดไฟที่จัด Resuscitate : โดย นางปัทมา วีสูงเนิน : รอรับงาน
02/12/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม กุญแจลูกปิดประตูหน้าบ้าน (บ้านพัก รพ.เก่า) : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
28/11/2562 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม ประตูห้องนน้ำผุพัง (เกิดสนิมหัก+ช่องลมด้านล่างหลุด) : โดย นางสาวธชนกพร บุรีนอก : รอรับงาน
26/11/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ประตูบ้านหน้า - หลัง , หลอดไฟเก่า ปลั๊ก - สวิตท์ : โดย นางปัณณดา นาหนอง : รอรับงาน
26/11/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม แอร์ (ล้างถังแอร์ 2 ตัว ห้อง หะำพพสำ +ห้อง pake : โดย นางรัตนี นาอุดม : รอรับงาน
26/11/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม เครื่องกรองน้ำเครื่องนึ่ง : โดย นางรัตนี นาอุดม : รอรับงาน
26/11/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 5 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
26/11/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ท่อน้ำแตก 2 จุด : โดย นางชญาดา สิงห์ทอง : รอรับงาน
22/11/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ห้องน้ำฝ่ายบริหาร ซักดครก + ฝักบัว : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
20/11/2562 : กายภาพบำบัด แจ้งซ่อม ประต๔ห้องกายภาพบำบขัด : โดย นายดุลยากร โพธิ์ชัย : รอรับงาน
18/11/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม อ่างน้ำ : โดย ทพญ.อริสา โคตรชุม : รอรับงาน
18/11/2562 : งานซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม เครื่องทำสูญยากาศ : โดย นายสุริยา ชนิดนอก : รอรับงาน
15/11/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม พัดลมเพดานชำรุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
14/11/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องคลอดน้ำไหล : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
12/11/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม กล่องใส่กระดาษเช็คมือ : โดย นางจารุวรรณ หาวัน : รอรับงาน
12/11/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม บานพับตู้เก็บของ : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
11/11/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ท่อน้ำหลังบ้านพัก : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
06/11/2562 : งานซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม สายพานกบไสไม้ , ถ่านไฟเบอร์ 14" : โดย นายธิวานนท์ สุวรรณศรี : นายธิวานนท์ สุวรรณศรี รอรับงาน
05/11/2562 : งานซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม เครื่องสูญญากาศ : โดย นายวัฒนา จำปา : รอรับงาน
04/11/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม หน้าต่างห้องนอน ห้อง 301 : โดย นางสาวชญาดา พูนอภินันท์ : รอรับงาน
02/11/2562 : งานสนาม แจ้งซ่อม ท่อประปารั่ว (ท่อระบายน้ำทิ้ง) : โดย นายพงปณต กลมลี : รอรับงาน
31/10/2562 : คลินิกเฉพาะโรค แจ้งซ่อม เก้าอี้นวมชำรุด : โดย นางอรุณรัตน์ ศรีภิรมย์ : รอรับงาน
30/10/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม กลอนประตู-ลูกปิด ห้องเก็บของ (ตึกหลวงตาบัว) : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
30/10/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ถังสำรองน้ำ ล้างเครื่องมือ 2 ถัง : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
30/10/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ซ่อมมือจัดประตูห้อง Pack เครื่องมือ : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
30/10/2562 : หน่วยจ่ายกลาง แจ้งซ่อม ฝาปิดเครื่องนิ่ง : โดย นางพวงทอง อุทกัง : รอรับงาน
29/10/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม ลูกปิดประตูห้องน้ำชาย : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
29/10/2562 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม หลอดไฟห้องน้ำและหลอดไฟระเบียงแฟลต (แฟลตชั้น 3) : โดย นางสาวอรอมล ผ่องพุฒ : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5079 seconds !