รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรอรับงาน
25/04/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม ซ่อมรถเข็นนอน : โดย นางจิราภรณ์ ชารีผาย : รอรับงาน
24/04/2562 : ห้องฉุกเฉิน แจ้งซ่อม เครื่องอุลต้าซาวด์ : โดย นางสาวนิตยา กองสุข : รอรับงาน
23/04/2562 : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม น้ำรั่ว : โดย นางสาวดลนภา แถวหมอ : รอรับงาน
23/04/2562 : โรงครัว แจ้งซ่อม สวิตซ์ : โดย นางนวารินทร์ พันธ์ชัยภูมิ : รอรับงาน
22/04/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม แอร์ในคลังยาใหญ่ทั้งสองห้อง : โดย นายพงษ์ศักดิ์ ไกรวาปี : รอรับงาน
19/04/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม แอร์ห้องรอคลอด / แอร์ห้องงานยาเสพติด : โดย นางนงเยาว์ คำปัญญา : รอรับงาน
19/04/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 1 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
18/04/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องแยกโรค(พิเศษ6) : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
18/04/2562 : งานรักษาความปลอดภัย แจ้งซ่อม ไฟฟ้าทางไปบ่อบำบัด / ลานเอนกประสงค์หลังห้องยา : โดย นายอุทิศ จวนชัยภูมิ : รอรับงาน
17/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์ห้องทำงาน : โดย นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล : รอรับงาน
17/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม แอร์เสีย : โดย นางสาวรัตติยา พรชัย : รอรับงาน
17/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม สายไฟจุดซักประวัติ : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : รอรับงาน
11/04/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
11/04/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 5 : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รอรับงาน
09/04/2562 : ห้องรังสีวินิจฉัย แจ้งซ่อม เครื่อง x-ray : โดย นางสุนันทา ทินราช : รอรับงาน
05/04/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม ควันขึ้น Compresser เตียง2 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : รอรับงาน
05/04/2562 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม คลองระบายน้ำหลังบ้าน พัง ล้ม อุดตัน น้ำระบายยาก : โดย นางชญาดา สังข์ทอง : รอรับงาน
05/04/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ปลั๊ก 3 ตา (2เต้าเสียบ) : โดย นางนันทวัลย์ ไกรวาปี : รอรับงาน
04/04/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม รถยนต์ทะเบียน ม4104 (รถเทา) : โดย นายพงษ์เทพ ปราบนา : รอรับงาน
03/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ชักโครกห้องผู้ป่วยชาย : โดย น.ส.รัตติยา พรชัย : รอรับงาน
02/04/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม แอร์ : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
02/04/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม ประตูเหล็ก + ท่อน้ำที่บริเวณอ่างซักล้าง : โดย นางสุดารัตน์ วิชาธรรม : รอรับงาน
02/04/2562 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม ห้องน้ำชักโครกผู้พิการ : โดย น.ส.รัตติยา พรชัย : รอรับงาน
02/04/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม กระเบื้องผนังห้องเก็บเอกสารการเงินและบัญชี : โดย น.ส.สกาวเดือน ดาเหล็ก : รอรับงาน
02/04/2562 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C048 : โดย นางดวงจันทร์ พันตาดอก : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร รอรับงาน
01/04/2562 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม สำรองไฟเครื่อง Comp : โดย นางธนวรรณ แทบมะลัย : รอรับงาน
26/03/2562 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ท่อประปาหลังบ้านพักรพ.เก่า : โดย นางจีรวรรณ กอบัว : รอรับงาน
26/03/2562 : งานสุขภิบาล แจ้งซ่อม เครื่องสูบน้ำใส : โดย นายพิชิตชัย ประภาสอน : รอรับงาน
25/03/2562 : งานเภสัชกรรมชุมชน แจ้งซ่อม ก็อกน้ำ : โดย น.ส.อัญชลี ไสยาง : รอรับงาน
25/03/2562 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม แอร์ห้องพิเศษ 3 : โดย นางนิภาพร ศิลา : รอรับงาน
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.5483 seconds !