รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วรับงานแล้ว
06/08/2557 : งานบริหาร แจ้งซ่อม ถ่านนาฬิกาเครื่องคอมพิวเตอร์หมด : โดย นางสาวจิราภรณ์ ยาย่อ : รับงานแล้ว
22/07/2557 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม หน้อจอคอมพิวเตอร์ : โดย นางอรุณี คำตา : รับงานแล้ว
23/06/2557 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่อสำรองไฟ Computer : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : รับงานแล้ว
23/06/2557 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
13/06/2557 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม คอมพิวเตอร์ : โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาวรรณ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
10/06/2557 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เตียงทำฟัน (เตียง) (Unit 2 ) : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : นายดาวคะนอง ดาเหล็ก รับงานแล้ว
14/05/2557 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม ประตูห้องน้อทิ้งสารคัดหลั่ง : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รับงานแล้ว
09/05/2557 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า NUBOS : โดย นายสาโรช โยธาโคตร : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
09/05/2557 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า QMAX : โดย นายสาโรช โยธาโคตร : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
30/04/2557 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม suction ต่อระบบ pipe line : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : รับงานแล้ว
29/04/2557 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่อง print cannon : โดย นางเปรมมิกา หมวดศรี : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
29/04/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า server : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
23/04/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Server Ablerex 1000 VA : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
23/04/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า Ablerer 1000 VA : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
23/04/2557 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม Printer EPSON TX121 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
23/04/2557 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม จอ Acer S200HQL S/N : MMLXBSS0023420E1B04206 (จอโต๊ะซ่อม) : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
23/04/2557 : ห้องคลอด แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ Stable linea DGET 800 VA S/N:DG8-501101-04994 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร รับงานแล้ว
23/04/2557 : PCUแวงน้อย แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า stable line DGET 800 VA S/N:DG8-501101-04089 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
21/04/2557 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม Laryngoscope 2 ตัว พร้อม Blgde 8 ตัว : โดย นางสาวเปรมมิกา หมวดศรี : นางวราภรณ์ แสนปัญญา รับงานแล้ว
17/10/2556 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet 1020 : โดย นางเบญจวรรณ พรหมศาสตร์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
17/10/2556 : ห้องชันสูตรสาธารณสุข แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon MX318 : โดย นายยุทธพงษ์ อาฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
15/07/2556 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า VEGA (WN-U020) S/N: EL850JN0079 : โดย นางสาวสุดารัตน แนบฉิมพลี : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
10/09/2555 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า On LINE (WN-U071) S/N: OL8070373602144JM : โดย นางสาวขนิษฐา จำปาสิม : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
- : กลุ่มการพยาบาล แจ้งซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ Canon LBP2900 WN-P027 : โดย น.ส.ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ รับงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.4515 seconds !