รอรับงาน
กำลังดำเนินการ
ส่งงานแล้วส่งงานแล้ว
01/02/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ETECH Model Ego 800 VA WN-U165 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
01/02/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า EATON WN-U137 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
01/02/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า EATON WN-U151 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
01/02/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECOLL S/N: 180804040520100 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายวิชปรเมศวร์ สฤษฏ์กุล ส่งงานแล้ว
01/02/2565 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECOLL WN-U110 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นายวิชปรเมศวร์ สฤษฏ์กุล ส่งงานแล้ว
08/12/2564 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C033 : โดย นางชญาดา สังข์ทอง : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
19/11/2564 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C079 : โดย น.ส.อนงค์ ช่วยนา : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
16/11/2564 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม Acer 52X CHiP PIV 2.6 GHZ : โดย น.ส.เจตสุภา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
12/11/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C084 : โดย น.ส.นุชจรินทร์ แสงจันทร์ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
05/11/2564 : ห้องทันตกรรม แจ้งซ่อม เคร่องคอมพิวเตอร์ C037 : โดย นางลำเภา พันธ์ศรี : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
02/11/2564 : ผู้ป่วยนอก แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C045 : โดย น.ส.เจตสุภา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
24/06/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่อง Server X3650 M5 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
05/05/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C041 : โดย นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U182 : โดย นุชจรินทร์ แสงจันทร์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U107 : โดย : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U117 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U176 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U180 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U178 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U177 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U174 : โดย : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
25/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า ECO II 800VA WN-U181 : โดย ประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
19/03/2564 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C052 : โดย จิดาภา ศรีเตชะ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
02/03/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C007 : โดย นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ : นางสาวประภาณี ทองสัมฤทธิ์ ส่งงานแล้ว
02/03/2564 : งานประกันสุขภาพ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C082 : โดย นายปฐม พิมพ์ศรี : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
01/03/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C081 : โดย นางสาวจิราภรณ์ ยาย่อ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
22/02/2564 : งานสารสนเทศ แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ : โดย นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร : นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร ส่งงานแล้ว
19/02/2564 : งานบริหาร แจ้งซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า WN-U105 : โดย นางจินตนา วงษาเวียง : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
15/02/2564 : ผู้ป่วยใน แจ้งซ่อม เครื่องพิมพ์ WN-P136 : โดย นางจิดาภา ศรีเตชะ : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
11/02/2564 : แพทย์แผนไทย แจ้งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ WN-C006 : โดย นายวัชรินทร์ พุทธศานติ์บัณฑิต : นายอดิศักดิ์ แก้วอุดร ส่งงานแล้ว
Copy Right © Information Center Waengnoi Hospital
Page generated in 0.6307 seconds !