โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา 
อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  ขอเชิญ พี่น้องประชาชน คณะผู้นำชุมชน  คณะ อสม. คณะเจ้าหน้าที่ อบต.และสมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ  พี่น้องชาวสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแวงน้อย ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ  การประกวด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต  ณ รพ.สต.ละหานนา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  น.- ๑๒.๐๐ น.
พันจ่าโทสายัน ภาคโภไคย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาด้านวิชาการบริการได้มาตรฐาน
เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข

พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
2.  ส่งเสริมและจัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
3.  เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยประชาชนมีส่วนร่วม
4.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
     และการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสมได้มาตรฐาน
5.  เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
6.  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ

คำขวัญตำบลละหานนา

บัวงามน้ำใส ผักพืชไร่เขียวขจี
ศูนย์เทคโนโลยีมีไว้ศึกษา
ศาลปู่ตาเลื่องลือนาม
บึงงามสามจังหวัด